Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X005v_039_1 C KE_K_X006v_039_1 KE_K_X007r_039_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 5v, nr. 39 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuden.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 6v-7r, nr. 39 (wrs. 1326, naar A).

In de marge een kruis, evenals boven de eerste regel, boven het eerste etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb c etc. maken cond allen ludend dat voer ons comen es te Haerlaeme joncfrouwe Hazekijnf, die Jans dochter was van Zaendeg, daer God die sileh of hebben moet, mit horen ghecoren mombare Willamei veren Bartenj sone, onsen rentemeister van Kenemaerland ende van Vrieslandk, ende gaf op an onse hande al hoir goet, roerende ende onroerende, waer soet gheleghen es in onsen lande, tote eens heersaemsl mans behoef, heren Jacobs bi der ghenaden Goeds bisscop van Zuden, ons vreends, ende des ghemenes convents van sinte Jans huze te Haerlem; wilc goet wi voert verliden ende ghegheven hebben, verlien ende gheven met desen brieve desen voerseyden bisscop ende den meynen convent van sinte Jans huze te Haerlem ende horen nacomelinghen, in tieghenwoirde onser trouwer lude heren Symonsm van Benten, riddere, ende Jans van Berghenn. Ende want alle dese dinghe aldus ghesciet sien, soe ghebieden wi allen onsen baeliuwen, scouten ende rentemeisteren van onsen lande die nu sien ende hier na comen sellen dat si desen voerseyden bisscop van Zuden ende dat meyne convent van sinte Jans huze voers. ende hoir nacomelinghe houden ende bescermen in desen voersproken goede, ende alle cracht, ghewelt ende onrecht af doen jeghens elken man.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburch int jaer ons Heren M CCC ende XX in Palmen avond.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, Symonemp de Bentenq, Jan de Berghenr.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
hier van Holland (Holl.) van Zeelland (Zeell.) C.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Haerlem C.
f
Hasekijn C.
g
Zaenden C.
h
ziele C.
i
Willaem C.
j
Baerten C.
k
Vresland C.
l
em verbeterd uit iets anders B; heersairis, in ai mogelijk gecorrigeerd C.
m
Simons C.
n
B’ghen B; B’gh. C.
o
Zuden. BC.
p
Sy. B; Sy C.
q
Bentē BC.
r
B’ghen B; B’gh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob bisschop van Zuden, en het Sint Jansklooster te Haarlem