Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X009r_053_1 C KE_K_X010v_053_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 9r, nr. 54 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 10v, nr. 53 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

een kruis in de marge.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 110.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. KE 52 in het register, alsmede nr. KE 61.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem gravea van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi onse lieve ende ghetrouwe lude den biscop van Zuden, heren Gheraerdec van Raporst, heren Symon van Benthem, heren Daniel van der Mereweded, ridderen, Janne van Polanene, Enghebrechtf van Voerscoteng onsen rentemester van Noirthollandh, Janne den Keyser onsen rentemester van Kennemairlandi ende van Vriesland, die scepene van onsen steden van Hairlem, van Delf, van Leyden, ende Gheraerdej Alewijns sone ute Leyden ghesend hadden tote Egmonde omme te verclaersen alsulke scout als Willaemk veren Bairten sone ons tafter ghelevert hadde op onse goede lude van onsen lande, ende dair op een ende te maken, wie ons dat afterstal van rechte sculdich soude wesen te ghelden. Ende want hem die stucken so groet dochten dat sise bi hem selven niet enden en mochten noch en wilden, so droghen si ghemeenlike over een ende screven in enen open brieve mit hare alre seghelen beseghelt, ende dair dese brief dore gesteken es, wad hem recht ende redelijc dochte die stucken voirscreven mede te enden, ende screven oec ons in enen besloten brief worde ende wederworde ende betoch mit brieve ende mit monde die si an beyden siden ghehoird hadden, ende senden ons oec mede die rollen van den achterstalle ende elcs mans antwoirde bescreven die antwoirde dede; ende begherden dat wier ons op alle stucken voirscreven versien wilden ende dair in doen dat l ons ende onsen Rade van Heynnegouwenm beste ende weselijc dochte. Waer op wi onse lude van onsen Rade vermaenden hem dair op te versiene, ende sien mit goeder voersienichede over een ghedraghen dat ons best ende weselijc denket dat men voirtvaer also alse die brief spreket dair dese dore ghesteken es; ende ombieden u heren Daniel van der Mereweden onsen bailiu ende Janne den Keyser onsen rentemester van Kennemairlando ende van Vriesland dat ghi sonder vertrecken mit den stucken voirtvaird ende een ende dair of maket. Ende wad ghi hier toe doit na den brieve dair dese dore ghesteken es, dat sullen wi vaste ende ghestade houden.

Ghegheven tote Berghen in Heynnegouwenp des manendaghes voer sente Michiels dach int jaer ons Heren M CCCo twe ende twintich.

a
..grave C.
b
Heynn. BC.
c
Gher’de B; Gher. C.
d
M’ewede BC.
e
Pollanen C.
f
Enghebr. BC.
g
Voirscoten C.
h
Northoll. C.
i
Kenem’land C.
j
Gher’de B; Gher. C.
k
Will. C.
l
hier onsen, doorgestreept B.
m
Heynn. BC.
n
M’ewede BC.
o
Kennem’l. B; Kenem’land C.
p
Heynn. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de bisschop van Zuden, enkele edelen, Daniel van der Merwede baljuw en Jan de Keizer rentmeester van Kennemerland en West-Friesland, de rentmeester van Noordholland, schepenen van Haarlem, Delft en Leiden en Gerard Alewijnsz.