Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_K_X011v_061_1 C KE_G_X010r_061_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 11v, nr. 60 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
C: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 10r, nr. 62 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Willem vrou Bairten zoons weduwe, kindere ende erfgenamen.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge, geradeerd: R(egistrata).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. KE 52 en 53.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema ..grave b etc. maken cond allen luden. Want wij Lizebetten c veren Bairtend soens wedewe, Ghisebrechte Willaemf Dullaert ende Florens van der Boichorst, Willaemsg kindere ende erfnamen voirs., voir hem selven ende voir anders allen Willaemsh erfnamen voirs. ons quite ghescouden hebben van vijftien hondert vijf ende viertich pond neghentien scellinghen Hollandsi, die wi Willaemj sculdich bleven int recesse van siere lester rekeninghe die hi dede in die Haghe des manendaghes na onser Vrouwen dach half oichste int jair ons Heren Mo CCCo drie ende twintichk. Ende omme dat si ons quite ghescouden hebben ende onse brieve weder ghelevert van IIC lb.l Hollandsm die zi ons tjair lienden ende here Jan van Leyden onse capellaen ontfenc, ende omme dat si nu gheven sullen IIIC lb.n Hollandso, ende omme datter vele achterstals was dat men niet en wiste an wient mit rechte comen soude ons te ghelden, soe hebben wi alle Willaemsp erfnamen voirscreven quite ghescouden van allen achterstalle ende van allen zaken die ons tachter stonden ende wi hem eyschende waren jof eyschen mochten van Willaemsq weghen voirs. van al dier tijd dat Willaemr eerst onse rentemeester word tote diere tijd toe dat hi ons sine leste rekeninghe dede alse voirscr. es, sonder arghenlist.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na Dortienden dach int jair XXIIIo.

¶ Istam litteram dedit Enghebertos, et ipse recipiet litteram quitancie de heredibus de XVC XLV lb. XIX s. Hollandensiumt de recessu ultime computationis Willelmiu Bertev. Item recipiet litteram domini de IIC lb. Hollandensiumw, quas prestiterunt domino et sibi quitaverunt. Item recipiet ab eis IIIIC lb. Hollandensiumx, et inde computabit.

a
Will. B.
b
hier van Heynnegouwen (Heynn.) C.
c
hier, door een andere hand, Willaem (Will’m) C.
d
Baerten C.
e
Ghisebr. BC.
f
Will. BC.
g
Will. BC.
h
Will. B.
i
Holl. BC.
j
Will. BC.
k
22 augustus 1323.
l
twien hondert pond C.
m
Holl. BC.
n
vier hondert pond C.
o
Holl. BC.
p
Will. BC.
q
Will. BC.
r
Will. BC.
s
Engheb’to BC.
t
Holl. BC.
u
Will’i BC.
v
B’te BC.
w
Holl. BC.
x
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elizabeth, weduwe van Willem vrouw Baartenz., en diens kinderen en erfgenamen