Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X014r_079_1 B KE_G_X014v_079_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 14r, nr. 77 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14v, nr. 79 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heylo, Oosdom, Assendelff.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 345-346.

Zie ook de volgende oorkonde nr. KE 80 in het register.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat onse lude de scepen van Heyliloe, die scepen van Oesdam ende de scepen van Aspendelf, die wi tote Zirixe gheghiselt hadden vor hem ende vor onse ghemeente van Heyliloe, van Oesdam ende van Aspendelf vorscreven, jeghens ons verdinghet hebbetb van alre broke ende misdaet die onse scepen ende ghemeente van desen drien dorpen vorscreven met ghemenen overeendraghen jeghens ons misdaen hebben tote desen daghe toe, omme twalf hondert pond Hollandsc, den groten over achte penninghe gherekent, te betalen die ene helfte tote Bamisse naest comended ende die ander helfte tote Paeschen daer nae naest comendee ons jof den ghenen die dan onse rentemeester es van Kenemaerlandf ende van Vrieslandg. Mar waer dat zake dat van onsen luden vorscreven yement ware diemen anesprake van botenh die hi sonderlanghe verboert hadde vor dese tijt, dien soudmen daer recht doen sonder vertrecken, ende die souden ghelden alse vele als hem daer of vontnesse wijsde, sonder arghenlist.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixe des donresdaghes vor sente Symon ende Juden dach int jaer van XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Jan Wissef. receptorem, Gheraerti Alewijns f. et alios.

a
Will. B.
b
hebben B.
c
Holl. AB.
d
1 oktober 1325.
e
23 maart 1326.
f
Kenem’land A.
g
Vriesl. A.
h
boeten B.
i
Gher. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schepenen en gemeenten van Heiloo, Oesdom en Assendelft