Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X014r_080_1 B KE_G_X014v_080_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 14r, nr. 77a (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14v, nr. 80 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

IJdem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 346.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. KE 79 in het register.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesen, maken cont scepen ende ghemene buere van van Heyliloe, scepen ende ghemene buere van Oesdam, ende scepen ende ghemene buere van Aspendelf, dat wi gheloeft hebben ende sculdich sijn onsen lieven ende gherechten here, heren Willaema grave van Heynegouwenb, van Hollandc, van Zelandd ende here van Vrieslande alse van der broke ende misdaet die wi met ghemenen overeendraghen jeghens hem mesdaen hadden, ende hi ons oudef scepen over gheghiselt hadde tote Zirixe, daer hi ons tot desen daghe toe quite of ghescouden hevet twaelf hondert pond Hollandsg, den groten Tornoish over achte penninghe gherekent, te betalen die ene helfte tote Bamisse naest comendei ende die ander helfte tote Paeschen daer nae naest comendej, sonder langher vertrecken. Ende omme dat wi ons allen verbinden dit ghelt te betalen ten daghen vorscreven up al onse goit sonder arghenlist, soe hebben wi dese brief open beseghelt met den seghelen des ghemeens lands van Kenemaerlandk.

Ghegheven tote Zirixeel des donresdaghes vor sente Symon ende Juden dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Jan Wisse f., Gheraertm Alewijns f. et alios.

a
Will. AB.
b
Heyn. AB.
c
Holl. AB.
d
Zel. A; Zeel. B.
e
Vriesl. AB.
f
ende B.
g
Holl. AB.
h
Tor. A; Torn. B.
i
1 oktober 1325.
j
23 maart 1326.
k
Kenem’land AB.
l
Zirixe B.
m
Gher. A.
Oorkonder: schepenen en gemene buren van Heiloo, Oesdom en Assendelft
Destinataris: graaf Willem III