Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X014r_081_1 B KE_G_X015r_081_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 14r, nr. 78 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 15r, nr. 81 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Meyster Vastrait leydecker.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 137.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. dat onse lude van onsen weghen over een ghedraghen zien met meyster Vastraid dien leyedecker alse dat hi alle onse huse die met leyen ghedecket sien of ghedecket zullen warden binnen onser graefscippe van Hollandc, van Zeellandd ende van Vrieselande, dat hi die stoppen ende decken zal ende die ghoten verwaren sonder lecken, zoe wilke tijd ende soe waer dats te doene es; mar men zal hem leveren van onsen weghen leyen, naghelen, loet ende anders datter toe behoert, ende zinen cost die wile dat hire over es ende hi werket, ende daer of en zal hi ghiene dach hure nemen noch hebben. Ende soe wilke tijd wi enich niewe werke te werken hebben ende te decken, dat zal hi ons decken ende daer of nemen weseliken loen na dien dat hi elwaer te nemen plecht. Ende om dat hi ons met goeden trouwen gheloift hevet te dienen, zoe zullen wi hem jaerlix doen gheven alse langhe als hi in onsen dienste esf onsen rentemeester van Kenemaerlandg ende van Vrieslandh, die nu es of namaels wesen zal, telken Bamissei een paer cledere, een hoet rogghe ende XV lb. Hollandsj sjaers; ende ombieden onsen rentemeester van Kenemaerlandk ende van Vrieslandl die nu es of namaels wesen zal dat hi meyster Vastrade voirs. gheve zine cledere, zinen rogghe ende zijn ghelt alse voirscreven es, ende van alsoe vele zullen wi onzen rentemeester voirs. quiten in zire eirster rekeninghe met meyster Vastraeds brieve voirs. Ende dit sal gheduren tote onsen weder zegghenm.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na Vasten avond int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per abbatem de Middelburchn, Enghelbertumo receptorem, Iohannemp de Pollanen et alios.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Holl. AB.
d
Zeell. A.
e
V’eseland A; Vriesland B.
f
alse langhe ... es door andere hand verbeterd uit toit sinen live A.
g
Ken’l. A.
h
V’esland A; Vriesl. B.
i
1 oktober
j
Holl. AB.
k
Kenem’l. AB.
l
V’esland A; Vriesl. B.
m
Ende dit ... zegghen door andere hand boven de regel toegevoegd A.
n
Midd. A; Middelb. B.
o
Enghelb’tum AB.
p
Io. A; Io B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Vastraad de leidekker