Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X016v_097_1 B KE_G_X016v_097_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 16v, nr. 94 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 16v, nr. 97 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heynrica van Brederode.

Zie ook de voorafgaande oorkonde nr. KE 96 in dit register.

Wy Ysenbeel van Fonteynes, joncfrouwe van Brederode, allen den ghenen die desen brief zien zullen jof horen lesen, saluyt met kennesse der waerheden. Wi maken cont ende kennelic allen luden dat wi in ghesonden live, machtich onser redene ende onser vijf sinne, wel beraden, lachens monts ende met vryen wille up draghen ende gheghevenb Henricc onsen lieven gheselle, jonchere van Brederode, om goide jonste ende om trouwe die wi tote hem hebben, tote onser zielen behoif al onse inbodel jof in have, beesten tam ende wilt, clenoet, ghelt, corn ende al onse ander rorende goit, d hoe dattet ghenoemt es, dat wi laten in onser doet, niet uytghenomen, in deser manieren. Es dat zake dat wi eer sterven dan hi sonder wittachtighe gheboerte bi hem, dat hi al dit voernoemde goit hebben zal vri ende in allen manieren onbeslet nae onser doit in vryen eyghendom, sijn orbare ende sinen vryen wille mede te done onghehindert, ende onser ziele mede te ghedenkene, als wi up hem betrouwen.

Ende om dat wi willen dat dese vorseyde ghifte onghehindert ende sonder wederzegghen vaste ende ghestade blive, zoe hebben wi desen brief voren beseghelt met onsen seghele, ende hebben ghebeden enen hoghen prince ende enen moghende, onsen lieven here, heren Willaeme, grave van Heynegouwenf etc., dat hi desen brief met ons beseghelen wille. Ende wi Willaemg grave etc., hebben desen brief beseghelt met onsen seghele om bede onser nichten Ysenbeels van Fonteynes, joncfrouwe van Brederode. Ghegheven int jare ons Heren M CCC ende vive ende twintich up sente Victoersh dach.

a
Heynr. B.
b
gheven B., de betere lezing
c
Heynric B.
d
hier oec B.
e
Will. AB.
f
Heyn. A.
g
Will. AB.
h
Victors B.
Oorkonder: Isabella van Fontaines
Destinataris: Hendrik jonkheer van Brederode, echtgenoot van Isabella van Fontaines