Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X016v_098_1 B KE_G_X016v_098_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 16v, nr. 95 (primaire registratie).

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 16v, nr. 98 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Aelsmair.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 364.

Zie OHZ V, p. 650, de kopnoot van nr. 3127, waar deze oorkonde gedateerd wordt ad 1325 oktober 25.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen luden dat onse lude van Aelsmeerb ons ghetoghet hebben dat si ene hantveste hadden van den grave Florensc, daer God die ziele of hebben moet, die si met mesvalle verloren hebben, daer in stoet dat alle erve gheleghen binnen den ban van Aelsmeerd ghelden soude scot ende scoude ende al onghelt dat up dat mene land binnen de banne vorseyt vallen mochte, acker ackers ghelike, alsoe als des grave Florense brieve spraken, die wi ende onse Raet ghesien hebben. Waromme wi gheven onsen luden van Aelsmeerf vors. alsulke vrihede dat al erve gheleghen binnen den ban van Aelsmeerg, oec wies dattet es, gheven zal scot ende scoude ende al onghelt dat up dat ghemene land binnen den banne vors. comen mach, acker ackers ghelike, uytghenomen den lene dat van outs roert van coning Willem, ende al dat uyt te pandene dien ghenen die de bure daer toe zetten h zonder ban ende sonder boete, sonder arghen list; ende al erve dat si legghende hebben buten haren banne in zulken rechte te bliven alst vormaels gheweset hevet.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes nae sente Victors daghe int jaer XXVo.

 

i Dese brief waerd ghegheven Jan Ghalenj soen, Dieric den Rieghenk, Alebrechtl Doeden Boy ende Coppe Jans f.; ende die hebben gheloeft med ghezamender hand: waer dat sake datm zi haer oude handvesten vonden, dat zi dese handvesten weder op leveren souden jof minen here gheven IIIC lb. Hollandsn.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemo et Mathiam Rengheri et alios.

a
Will. AB.
b
Aelsmaer B.
c
Flor. AB.
d
Aelsmaer B.
e
Flor. AB.
f
Aelsm. A; Aelsmaer B.
g
Aelsm. A; Aelsmaer B.
h
hier zullen, doorgestreept A.
i
het volgende door een andere, gelijktijdige hand A.
j
Ghalez. B.
k
Rieghē AB.
l
Aelbrecht B.
m
sake dat door andere hand bovengeschreven A.
n
Holl. AB.
o
Zuden. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ingezetenen van Aalsmeer