Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X018v_117_1 KE_K_X019r_117_2 B KE_G_X018v_117_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 18v-19r, nr. 112 (primaire registratie).

In de marge: Nota. – In de marge, naast de namen van de medezegelaars, een kruis.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 18v, nr. 117 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heere Jan van Polanen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 165, ad 1328 oktober 22.

Deze oorkonde is een herhaling van 1327 september 8; zie nr. KE 116.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieslandb, maken cond allen ludenc dat wi heren Janne van Pollanen, onsen trouwen ridder, vercoft hebben ende verliend onse huys tote Eemskerke metten lande, molen ende erve datter toe hort, alsoe alst ons ane quam van Janne van Berghen, hem ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te liene in manieren datd binnen achtersusterkind niet versterven en sel. Vort hebben wi heren Janne voirs. vercoft ende verliend onse ambocht van Eemskerke ende van Castriheme mid sulken rechte ende vervalle alser toe behoeren, alsoe als si ons ane quamen van Janne van Berghen voirs., in liene te houdene in dier manieren dat alsoe langhe als sine kinderen leveden, waert sone waert dochter van wittigher boirte ghecomen, niet te versterven mar nae sinen kinderen ten rechten liene voirt te houdene. Wilc huys, land, molen, erve ende ambocht voirseyt wi heren Janf voirs. vercoft ende verlient hebben ende verlien te houden in liene in sulker manieren alse voirseyt es al omme hondert pond groeter koninx Tornoisg, dair hi ons bi Janne van Leyden, onsen cappellaen dier of gherekend hevet, den eersten penning med den lesten of verghouden hevet. Ende dit huys, land, molen, erve ende ambocht voirscreven gheloeven wi voir ons ende voir onse nacomelinghe heren Janne voirseyt en sinen nacomelinghen te waren ende dair in te houden in allen manieren alse voirscreven es. Ende dit voirseyde huys van Eemskerke zal altoes wesen ons ende onser nacomelingher open huys, ende ledich zoe wanneer wies begheren onse lude dair op endeh of te doen als wi willen, ende ons dair mede te helpene omme onse land te verwaerne zoe wanner dats te doene es.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelei. Ende omme dier meere zekerhede ende kennessen hebben wi onsen lieven ende ghetrouwen heren Jacob den biscop van Zuden, heren Aernde van Bollande, heren Janne van den Sile, ridderen, ende Mathijs Renghers sone desen brief med ons doenj bezeghelen med horen zeghelen.

Ghegheven tote Dordrecht des saterdaghes na sinte Lucyenk dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Willelmuml de Duvenvoirdem.

a
Heynn. A.
b
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
dattet B.
e
Castrichem B.
f
Janne B.
g
Tor. AB.
h
in B.
i
etc. i.p.v. van desen brieve ... zeghele B.
j
ontbr. B.
k
Lucien B.
l
Will’m AB.
m
Duvenvoerde B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Polanen, ridder