Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X022r_131_1 B KE_G_X020r_131_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 22r, nr. 125 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 20r, nr. 131 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Gerijt van Zande leydecker.

Een streep door het begin van de tekst.

Deze oorkonde is tevens geregistreerd in het kleine register Noordholland (AGH 243; zie nr. NH 376), maar is aldaar doorgestreept en voorzien van de marginale aantekening In Kemerland. De dienstaantekening ontbreekt aldaar, en de oorkonde is niet gekopieerd in het duplicaatregister Noordholland (AGH 242). De onjuiste optekening in het register Noordholland werd blijkbaar meteen opgemerkt, want ook in het register Kennemerland is de oorkonde, gezien de data van omringende teksten, ongeveer gelijktijdig met de uitvaardiging geregistreerd.

In de onderstaande tekst zijn de varianten uit nr. NH 376 geannoteerd met het sigle A'.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb maken cond etc.c dat wi Gherijdd van den Zande den leydecker ghenomen hebben onsen leydecker te wesen in Zeellande, in Kenemaerlandf ende in Vriesland, in manieren dat hi alle onse huze die dair binnen gheleghen sien decken ende stoppen zal med onser stoffen, med leyen ende med loede, zoe waer desg te doene es; ende dair of zullen wi hem gheven sinen cost toit diere wilen dat hi stoppet jof decket, ende een paer cleder te Paesken ende vijf pond Hollandsh sjaers, dienei helfte te Paesken ende die ander helftj te Bamissek. Wair oec dat wi enich nieu wercl te doene hadden dair wien toe begheerden, soe soude hi ons dienen omme sulke dachhuren alse weseliken ware ende ons ander lude dienden. Ende onbieden onsen rentemeester van Kenemaerlandm ende van Vriesland die nu es jof naemaels wesen zal dat hi Gheriden voirs. dieo cleder ende dese vijf pond Hollandsp gheve alse voirscreven es, ende des niene laten. Dit zal gheduren tonsen wederzegghen.

Ghegheven in die Haghe des manendaghes voir sinte Katherinenq dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Willelmumr de Duvenvoirde et Enghelbertums.

a
Will. AB.
b
Heynn. AA'; Heyn. B.
c
allen luden i.p.v. etc. A'.
d
Gher. AA'B.
e
Zeell. AA'; Zeeland B.
f
Kenem'land AA'.
g
dats B.
h
Holl. AA'B.
i
die ene B.
j
ontbr. B.
k
1 oktober.
l
nieuwerc A; niewe werc B.
m
Kenem'land AA'B.
n
Gherede B.
o
dese, gecorrigeerd A'.
p
Holl. AA'B.
q
Kath'inen A; Katerinen A'; Kat'nen B.
r
Will. A; Will’m B.
s
Enghelb’tum A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard van den Zande de leidekker