Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X023v_137_1 B KE_G_X021r_137_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 23v, nr. 131 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Dirc van Haerlema ambacht Sloten.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 21r, nr. 136 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Dirc van Haerlemb.

In de marge, door een contemporaine hand: slachte van Haerlemc.

Door middel van de letters a en b in de marge is aangegeven dat de onderhavige oorkonde geplaatst dient te worden na de volgende oorkonde op f. 21r van het register (nr. KE 136).

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 8.

Wi Jand grave van Heynnegouwene, van Hollandf, van Zeellandg ende here van Vrieslandh maken cond allen ludeni dat wi Dieric van Hairlemj, onsen ghetrouwen man ende knape, houdere van desen brieve, hebben gheset in handen onse ambocht van Sloten med al den rechte datter toe behort, vor drie hondert pond ende tachtich pond Hollandsk, enen penningh voir twie suarter Tornoisenl, die hi ons betaeld ende gheleverd heeft; in sulker maniere dat wi dat voirseyde ambocht of onse nacomelinghe moghen lossen tyeghens hem of sine nacomelinghe omme drie hondert pond ende tachtich pond Hollandsm binnen drien jaren die naest comen zullen van sint Jans daghe Baptisten te middezomer die naest leden esn, ende dit ambocht voirs. zal die Dieric binnen der tijd voirnoento houden als ambochts here. Ende waer dat zake dat wi dat voirnoemde ambocht niet lossenp binnen der voirseyder tijd, in dien dats onsq die Dieric intijds vermaent of sine erfnamen binnen den lesten halven jare, so sal hi of sine erfname van ons ende van onsen nacomelinghen dat voirghenoemde ambocht met al sinen rechte als ambocht here houden in rechten leene.

Ende omme dat wi hem dit vaste ende stade willen houden, zoe hebben wi dese lettere ghegheven bezegheld med onsen zeghele uuthanghende.

Ghedaen int jaer ons Heren dusent drie hondert ende drie der saterdaghes nae sinte Martijnss daghe in den somere in die Haghe.

a
H’lem A.
b
H’lem B.
c
H’lem B.
d
Will. B.
e
Heynn. A; Heyn. B.
f
Holl. A.
g
Zeell. A.
h
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
i
etc. i.p.v. allen luden B.
j
Haerlem B.
k
Holl. AB.
l
Torn. A; Tornoze B.
m
Holl. AB.
n
1303 juni 24.
o
voirnoemd B.
p
enlossenden B.
q
ontbr. B.
r
des B.
s
M’tijns A.
Oorkonder: Jan II
Destinataris: Dirk van Haarlem, knaap