Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X024r_142_1 B KE_G_X022r_142_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 24r, nr. 136 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).

In de marge een kruis.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 22r, nr. 142 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Henrica van Diepenhem, Jan van Bergen.

De vijf oorkonden op f. 22r zijn door middel van een verticale streep in de marge als eenheid gegroepeerd, waarnaast de aantekening, door een latere (15e-eeuwse?) hand: Hairlem. Dit is vermoedelijk gedaan omdat dit alle oudere oorkonden zijn betreffende de geslachten van Haarlem-van Bergen-van Diepenheim. Een zelfde groepering en notitie is aangebracht op f. 21v, zodat deze op f. 22r mogelijk is op te vatten als vervolg daarvan.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 70, ad 1316-1317 januari 23.

Het is niet bekend of de onderhavige oorkonde van Hendrik van Diepenheim is gedateerd naar de paasstijl dan wel naar een winterstijl (zie de Inleiding). Gezien het verband met de nrs. KE 139 en 140, beide d.d. 1316 januari 21, ligt toepassing van een winterstijl wel voor de hand, waarmee de oorkonde op 25 januari 1316 zou zijn uitgevaardigd. Mocht toch de paasstijl zijn gebruikt, dan moet de datering worden herleid tot 23 januari 1317.

Ic Heynric van Diepenhem make cond ende kenlic alle die ghene die dese lettere sien sellen of horen lesen dat ic van allen voirwairden die ic jeghens Janne van Berghen, minen neve, ghemaect hadde voir die tijd dat dese brief ghegheven ward, als van Willaemsb goede van Hairlemc, mins broeders, ende van dien goede dat mi Jan van Berghen voirs. loefde te gheven, dair ic mijns heren sgraven brief of hebbe ende Jans van Berghen mins neven, ende al van allen zaken an him selven ghebleven bin toit sijns selves segghen.

Ende om dat ic dit stade ende vaste houden wil, zoe hebbic desen brief open bezegheld med minen zeghele; ende hebbe ghebeden Jan Persijnd omme die meere vestenesse dat hi dese lettere med mi heeft bezegheld med sinen zeghel. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene dee sonnendaghes nae sinte Agnieten daghe.

a
Henr. B.
b
Will’s A.
c
Haerlem B.
d
P’siin AB.
e
des B.
Oorkonder: Hendrik van Diepenheim
Destinataris: Jan van Bergen, neef van Hendrik van Diepenheim