Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X028v_180_1 B KE_G_X025r_180_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 28v, nr. 174 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25r, nr. 180 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Tconvent van Sinte Jans tot Haerlema.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 211.

Ter Brake was de commanderij van de Tempeliers in Alphen (Gld), welke orde in 1300 eigenaar was van de grafelijke inkomsten uit de heergewaden in Noord- en Zuidholland (zie de oorkonde uitgegeven in Burgers, Rijmkroniek, p. 392, nr. 22; vgl. voorts nr. CA 52). Toen de orde was ontbonden gingen haar goederen, ook die van Ter Brake, over op de Johannieters (zie A.A. Streefland, 'Tempeliers in Brabant. De Commanderij Ter Brake bij Alphen', in: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom” 32-33 (1979-1980), p. 141-166).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb gravec etc. maken cond etc.d dat wi willen dat die commenduir van den goidshuse toit sente Jans toit Harleme toit sconvents behoef van Harlemf op bure vorwaerds meer die hereghewaden in onsen lande van Hollandg, daer die van der Braken jeghens hem om twyen, ende die vrylike ghebruken toit onsen weder segghen; ende ombieden allen onsen bailiuwen ende scouten dat zi hem die hereghewade uyt h panden soe waer zi verscenen es, toit onsen weder segghen toe alse voirscreven es.

Ghegheven in den Haghe des woensdaghes in die Passy weke int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIIo.

a
H’lem B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
allen luden i.p.v. etc. B.
e
Hairlem B.
f
Hairlem B.
g
Holl. AB.
h
hier reyken doorgestreept A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de commandeur van Sint Jan te Haarlem