Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X030r_196_1 B KE_G_X026r_196_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 30r, nr. 190 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26r, nr. 196 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem Cuser.

In de marge een kruisje.

Bij toepassing van de paasstijl, die men toch zou verwachten (zie de Inleiding), zou de datering van deze oorkonde tot 1336 januari 17 herleid moeten worden. Gezien evenwel de plaats van het onderhavige stuk in dit chronologisch aangelegde deel van het register tussen oorkonden van 1334 november 5 en 1335 februari 6, berust het jaartal Mo CCCo vive ende dortich vermoedelijk op een vergissing, of is het op te vatten als gerekend naar een winterstijl.

Vgl. nr. KE 194.

Wi Willema van Heynnegouwenb, ..grave van Zeellandc, maken cond allen luden dat voer ons quamen Mabelie Arnouds Wilden weduwe met Willemd hoeren zoen, hoeren monbaer, here Jan die Wilde, Willeme voernoemt, Mense voer hem selven ende voer Wouter hoeren broeder, ende Ade met Stasen Loefs zone, horen monbaer, Mabelien kinder voerscreven, ende gaven hoer over mids hoeren vrienden wille Willem den Cuser opene brieve sprekende van huse, woninghe ende erve dat daer toe behoerde ende hier voermaels Arnds Wilden was, ende gheleghen is tote Scoeten; ende Mabelie voers. droech op ende scout quite met Willems hand, hoers zoens ende monbaers voerscreven, al sulke lijftocht ende recht dat zij an desen voerscreven goede hadden tote Willems Cusers behoef voers., ende alle hoeren voerghen.f kindere mitten monbaren voerscreven droeghen op ende scouden quite toet des selves Willems Cusers behoef alsulc recht ende erfnesse als zij hadden of naermaels hebben g mochten an desen goede voerscreven.

Ende omme dat alle dese voerscreven voerwaerden vast ende ghestade ghehouden worden, zoe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ende wi Gherardh here van Voernei, burchgrave van Zeellandj, Hughek Mensen zone prioer tote Egghemonde, Jan Persijnl ende Philips van Wassenaerm, omme dat wi mid Willem onsen zone, here van Heynnegouwenn, ..grave van Zeellando voerscreven over alle dese voerwaerden voers. warenp, zoe hebben wi in kennesse hier of onsen zeghele mede ghehanghen ane desen zelven opene brief. Ghegheven tote Egghemonde des woensdaghes na sinte Pontiaens dach int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Zeell. AB.
d
Will. B.
e
Will. B.
f
volghende B.
g
hier moeghen doorgestreept A.
h
Gher. B.
i
Voirne B.
j
Zeell. AB.
k
Hughen B.
l
P’sijn B.
m
Wassenair B.
n
Heynn. AB.
o
Zeell. AB.
p
waren voirs. i.p.v. voers. waren B.
Oorkonder: graaf Willem IV van Zeeland
Destinataris: Willem Cuser