Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X030r_197_1 B KE_G_X026r_197_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 30r, nr. 191 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26r, nr. 197 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die waelgeboren luyde van Kenemaerlanta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 559, ad 1334 februari 1.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. NH 605 en 606.

Wi Willemb ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zellande ende here van Vrieslandf maken cond allen luden. Want onse wel gheboeren lude van Kenemaerlandg over mids der noed die is in Vriesland ons ghegheven hebben omme onser bede willen, ende niet van eneghen rechte, twie penninghe Hollandsh van der morghen, zoe bekenne wi dat met desen brieve dattet van ghenen rechte en is, ende dat wi noch onse nacomelinghers noch horen nacomelinghers hem des hier namaels niet eyschen en zullen noch eyschen moghen van eneghen rechte.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelei. Ghegheven in die Haghe des manendaghes voerj onser Vrouwen dach ter lichmisse int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Kenem’lant B.
b
Will. B.
c
Heynn A.
d
Holl. A.
e
Zell A.
f
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
g
Kenem’land AB.
h
Holl. AB.
i
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
j
verbeterd uit na B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de welgeborenen van Kennemerland