Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X031r_205_1 B KE_G_X026v_205_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 31r, nr. 199 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26v, nr. 205 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Claes Willems zone van Geervliet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 240.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat wi die drie morghen lands jof dair ommetrend leggende an die porte van Hairlem up die zuytside van den weghe die men vairt te Tetroeded bi den Zilekijn, binnen desen mercken: op die oystzide die wateringhe die in den Zile gaet, up die westzide tland van onser Vrouwen ghilde van Herleme, dat zuytende die Beke tote Harlemf ende dat nortende die wech van Tetroedeg, die ons ane verstorven h van Wouter Meynseni soens doyt, ende Machtelt, die sijn wijf was, van ons te lijftochte hout, der voirseyder Machtildenj ende Clays Willems sone van Gheervliet, horen man, vercoft hebben tot enen vryen eyghen omme dortich pond Hollandsk, dair zi Henric heren Dierix sone, onsen rentemeester van Kenemairlandl ende van Vriesland, ghenoch of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen sal; ende dit land voirscreven gheloven wi hem te waren als men een vry eyghen sculdich es te waren.

Ghegheven in den Haghe des woensdaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortichm.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
Tetroeden B.
e
Harlem B.
f
Hairlem B.
g
Tetroeden B.
h
hier ontbreekt wel het woord es.
i
Mensen B.
j
Machtelden B.
k
Holl. AB.
l
Kenem’land AB.
m
XXXVI i.p.v. ons Heren ... dortich B.

Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Willemsz. van Geervliet en zijn echtgenote Machteld, weduwe van Wouter Mensenz.