Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X001r_002_1 C NH_K_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die vrouwe van Zanthorst mit horen kinderen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Vrouwe Elizabeth van Zanthorst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 179.

Vgl. nr. NH 3.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb endec van Hollandd etc. maken cond allen luden dat voer ons quam verLizebettee vrouwe van Zanturst, f heren Philipsg wijf van Zanthursth was, daer God die ziele of hebben moet, bi haren vrien wille ende met haren ghemenen vrienden ende al hore kindere Philipsi, Heynric, Dieric, Symon ende Clemensej, met haren vieren verendelen ende met haren ghemenen maghen, ende loveden met samender hant van allen dien voerwaerden allen dien borghen scadeloes te houden alse van dien houwelic dat ghemaket es tuschen Philipsek van Zanthurst ende Kerstine Willaems dochtere verBartenl sone op hore alre goed, ist eyghen, ist leen, est lijftocht, so waer dat het gheleghen m, ende op alle hore goed dat haer enich op comen mach; ende omme dat wi Philipsn, Heynric, Dieric, Symon ende Clemense voernoemd onmondighe kindere sijn ende het omme onse orbaer ghedaen es, so bidden wi met onsen viere verendelen ende met onsen besten maghen onsen lieven heren den grave van Henegouweno ende van Hollandp jof onser enich es van ons vivenq die dese voerwaerden niet houden en wouden, dat hi danne di doet houden, ende sinen zeghel hierr an hanghe omme die langher denkenesse.

Ende wi Willaems grave van Henegouwent, van Hollandu etc. omme bede deser kinder ende liefhede, want sijt selve begheren, ende met horen besten maghen, so hebben wi hem dese gratie daer toe ghedaen: alse waer dat zake jof Philipsv, Henricw, Dieric, Symon ende Clemense enighe storve van hem viven ende goed lovede dat op ons comen mochte, dat souden alle dese voerghenoemde borghen, die borghen sijn van desen huwelike, an tasten ende op boren toter wilen toe dat si ghelossent waren van der borchtocht alst voerscreven es; ende hebben hem desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ende ic Lizebet, vrouwe van Zanthurst, want ic alle dese voerwaerden mi belie ende mede doen wille, so hebbe ic desen brief mede bezeghelt met minen zeghele met minen lieven here den grave voerghenoemd.

Ghegheven in die Haghe des ander daghes na Kers daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. B; Wi Will. C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
ontbr. C.
d
Holl. BC.
e
verLisebette C.
f
hier ontbreekt wel het relativum die
g
Phillips C.
h
Zanturst C.
i
Phillips C.
j
verbeterd uit ghemense C.
k
Phillips C.
l
verBaerten C.
m
hier es C.
n
Phillips C.
o
Heneg. B; Heynn. C.
p
Holl. BC.
q
wiven C.
r
ontbr. C.
s
Will'm B; Will. C.
t
Heneg. B; Heyn. C.
u
Holl. B; van Holland ontbr. C.
v
Phillips C.
w
Heynr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de borgen van de huwelijksgave voor Kerstine, dochter van Willem vrouw Baartenz., en haar echtgenoot Filips van Zandhorst en zijn familie