Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X001r_003_1 NH_G_X001v_003_2 C NH_K_X001r_003_1 NH_K_X001v_003_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 1r-1v, nr. 3 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Borgen der vrouwen voirscreven.a

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 1r-1v, nr. 3 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

De eodem.b

In de marge voor de initiaal een punt. - De eerste toevoeging in de marge is van een andere hand dan de twee volgende boven de regel.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 178.

Vgl. nr. NH 2.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Diederic here van Wassenare, Kerstans van Raporst, Gheraerd van Raporst, Wouter van Haerlemc, Jacob van Mordrecht, Jan van Duvenvoerde, Arnoud van Groenevelt ende Diericd van Zudeke, ridderen, Jan van Polanen, Jan van Rosenberch, Boudwijne van Zueten, Diericf van Zueten ende Ysebrand van Rinneghem, knapen, maken cond ende kenlic allen luden dat wi over een ghedraghen sijn ende borghen sijn van aldusghedenighen voerwaerden als hier na ghescreven staen, in dusghedaenre maniere alse dat Willaem ver Barteng sone gheven sal Philipse van Zanthorst, onsen neve, met Kerstinen sire dochter in witteliken huwelike vier hondert pond Hollandsh, welke IIIIC lb. Hollandsi Willaem voers.ute legghen sal in Philipsj scout voers. ende mire vrouwen van Zanthorst, sire moeder, ende hore kinder te goeder rekeninghe. Voerd waer dat zake dat Willaemk voers. enich ghelt mere ute leyde dan dese vier hondert lb. in Philips ende mire vrouwen ende hoerre kinder scout voers., jof in anderen zaken daer mens niet omberen en mochte, bi rade heren Gheraerdel van Raporst ende Jan van Polanen, die soude Philipsm, mijn vrouwe ende hore kindere voerscreven Willaem jof sinen ghewaerden bode jof sinen eerfnamen, waerdn dat sijns ghebrake, vol ende al betalen met samender hand, ende hier voer so heeft Philips van Zanthorst, mier vrouwen van Zanthorst, siere moeder, ende hore kindere voers. bi rade ende bi wille haere meenre vriende in die hant gheset Willame veren Barten sone al haer goed, ist eyghen, ist leen, ist ambocht, ist lijftocht, hoe dat het gheheten es ende waer dat gheleghen es, ute ghenomen hondert pond ghelts jaelixo die mijn vrouwe van Zanthorst hebben sal horen cost mede te doene met haren kinderen, ende diep sal si in nemen omtrent den huze te Rodenborchq alsi alre naeste mach in alsulken renten alst renten mochte over drien jaren voer desen dach. Ende van desen voerscreven goede ende renten sal Willaem voers. an slaen sijn hant jof doen an slaen van sinen weghen, ende in nemen toter wile dat Willaemr voers. sijn ghelt vol ende al in heeft dat hi ute ghegheven heefts boven den vierhondert ponden die hi Philipse van Zanthorst met Kerstinen siere dochter in witteliken huwelike ghegheven heeft; ende alse Willaem dat sine in heeft, so sullen alle dese voerscreven renten ende goed in Philips handen van Zanthorst staen also alsi in Willaemst handen stonden, toter wile dat hi sijn vierhondert lb. in heeft die hem Willaemu met Kerstinen sire dochter in huwelike ghegheven heeft. Vord waer dat sake dat Philips storve ende geen kint bi Kerstinen en hadde, so soude Kastinev utew nemen die IIIIC lb. die Willaemx haer vader haer gaf in huwelike, ende daer mede ute allen goede gaen vrielike behouden hare lijftochte. Vord waer dat sake dat Kerstine storve eer Philips ende ghien kind bi hoer en hadde, so soude Willaemy voers. jof hoer erfnamen die IIIIC lb. vrielike weder hebben. Voerd waer dat zake dat an desen voerwaerdenz voerghescreven yet ghebrake, so souden wi borghen voerghenoemd, die ons verlien borghen te wesene, met samender hant ende elc voer al in varen legghen tote Haerlaema' tote Willaems vermaninghen jof sijns ghewaerds boden jof siere erfnamen, waer dat sijns ghebrake, ende ons selven daer toe winnen ende niet dane te varen eer dese voerscreven voerwaerden vol ghedaen waren; ende elc ridder die mach legghen doen ende leesten met twien goeden knapen, joft hem selven niet ghescien en mochte, die woenachtich sien buten der prochieb' van Haerlaemc', ende elc knape met enen goeden knape des ghelike alst voerscreven es van ridders; ende welc hare van ons dese voerwaerde niet en hilde, die verwillecort hem selven trouweloes. Vord so hebben wi ghebeden ende bidden onsen lieven here den grave van Henegouwend' ende van Hollande' dat hi een overborghe wese van allen desen voerwaerden voerscreven, ende gheloven hem met samender hand daer of scadeloes tof' houden.

Ende wi Willaemg' grave van Henegouwenh', van Hollandi' etc., omme bede dese voerghenoemde borghen ende omme dat wi vorderen willen nu ende altoes Philipse van Zanthorst heren Philips sone, daer God die ziele af hebben moete, so love wi alle voerwaerden voerghenoemd vaste ende ghestade te houden jof houden doen als hier voerscreven es, jof twee ridders voer ons te legghen doen ende te leesten alst voerscreven es van den anderen borghen.

Ende omme dat wi borghen voerscreven alle voerscreven saken vaste ende ghestade willen houden sonder verbrecj' in enighen pointen jof in al, so hebben wi dese lettere bezeghelt met onsen zeghelen, ende hebben ghebeden ende biddenk' onsen lieven here den grave dicken voernoemd dat hi in kennessen ende omme die meere zekerhede dese lettere met ons wille bezeghelen met sinen zeghele. Ende wi Willaeml' grave van Henegouwenm' ende van Hollandn' voers. hebben omme bede der borghen voernoemd ende in kennessen van allen zaken voers. dese lettere bezeghelt met onsen zeghele uyt hanghende. Ghedaen ende ghegheven in deno' Haghe in Karst daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
nl. de vrouwe van Zandhorst, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 2 B.
b
nl. Elizabeth van Zandhorst, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 2 C.
c
H'lem BC.
d
Dideric C.
e
Bouwijn C.
f
Dideric C.
g
verBaerten C.
h
Holl. BC.
i
Holl. BC.
j
Phillips C.
k
Will. C.
l
Gher'de BC.
m
Phillips C.
n
waer C.
o
jaerlix C.
p
ontbr. C.
q
Rodenberch C.
r
Will. C.
s
dat hi ute gheven hevet in de marge bijgeschreven door een contemporaine hand C.
t
Will's B.
u
Will. C.
v
Kerstine C.
w
wit, met de eerste poot van de w mogelijk geradeerd C.
x
Will. C.
y
Will. BC.
z
voirwairden door contemporaine hand boven de regel bijgeschreven C.
a'
H'laem BC.
b'
prochihe met de afbreking aan het eind van de regel gecorrigeerd van proch-ihe naar prochi-he C.
c'
H'laem B; H'lem C.
d'
Heneg. B; Heynnegouwen C.
e'
Holl. BC; de volgorde omgekeerd: van Holland ende van Heynnegouwen C.
f'
te C.
g'
Will. B.
h'
Heneg. B; Heyn. C.
i'
Holl. BC.
j'
verbrecht met de laatste twee letters geradeerd C.
k'
ende bidden boven de regel bijgeschreven door een contemoraine hand C.
l'
Will. B.
m'
Heneg. B; Heyn. C.
n'
Holl. BC.
o'
die C.
Oorkonder: Dirk heer van Wassenaar, Kerstant van Raaphorst, Gerard van Raaphorst, Wouter van Haarlem, Jacob van Moordrecht, Jan van Duivenvoorde, Arnoud van Groeneveld ende Dirk van Zuidwijk, ridders, en Jan van Polanen, Jan van Rozenburg, Boudewijn van Zwieten, Dirk van Zwieten ende IJsbrand van Rinnegom, knapen
Destinataris: Willem vrouw Baartenz., zijn dochter Kerstine, haar echtgenoot Filips van Zandhorst, diens moeder de vrouwe van Zandhorst en haar kinderen