Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X002r_005_1 C NH_K_X001v_005_1 NH_K_X002r_005_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 2r, nr. 5 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Geblijf heren Dirx van Bredero ende her Willems weduwe anden grave.

In de marge door een 15e-eeuwse hand de aantekening: Ista duo feoda sunt de tempore libri EL I (EL I is de oude benaming voor het kleine register Noordholland, het huidige AGH 243, maar de lezing van het slot van de notitie is niet geheel zeker); deze aantekening is met een lijn ook verbonden met het voorafgaande nr. 4.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 1v-2r, nr. 5 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Geblijf heren Dirx van Brederoeden ende heren Willems weduwe etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 179.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat voer ons quamen her Dieric here van Brederode ende vrouwe Elsebeen heren Willaems wijf was van Brederode, daer God die ziele of hebben moet, ende bleven van al op onse segghen van hoghen ende van leeghen, alse van alsulker lijftocht alse her Willaemc van Brederode voers. makede vrouwen Elsebeen sinen wive voers., daer heren Dieric here van Brederode voers. die hantfesten af bezeghelt heeft; ende wi die hantfeste van hore lijftochte wel besien hebben bi ons, bi onse d ende bi onsen mannen, hebben die dinghen verclaerst ende onse segghen daer af gheseghet bi onsen Rade ende bi segghene ende vonnesse van onsen mannen, diere over waren. In den eersten segghen wisen wi over recht diee vrouwe Elsebeen her Willaems wijf was van Brederode behouden sal te hare lijftochte die woninghe van Vossole met dien gherechte ende vijf hondert pond zuarter Tornoysef jaerlix, in alsulken goede als hier na ghescreveng staet: in den eersten an die tienden te Vosholen ende te Valkenborch drie hondert pond Tornoysh, in den hoflande te Voerscoten viertich pond Tornoysi, item an die wintmolen te Vossolenj ende in die borch zestich pond zuarte, item uten ambochte van der Aerek an rechten renten ende dat daer an ghebreket an vervalle hondert pond Tornoysl jaers. Ende dese lijftocht voers. wisen wi hore toe over recht, ende willen dat sire ghebruke ende besitte onghemoyt also langhe alse si levet, ende lovense daer in te houden; ende waer yemant die hore van deser lijftochte voers. onghebrucm doen woude, so onbieden wi onsen baliu van Rijnland die nu is jof hier na wesen zal dat hi vrouwe Elsebeenn voers. in desen goede voers. houde ende doen ghebruken onghemoyt alse hore lijftocht. Ende hebben omme die merre vastenesse hier af desen brief gheconformierd alse here van den lande.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleo. Ghedaen in die Haghe op sinte Steffens dach, des ander daghes na Kers dach, int jaer ons Heren vanp XVI.

a
Will. B; Wi Will. C.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Will. BC.
d
hier ontbreekt wel een woord, mogelijk Rade
e
te lezen als dat?
f
Tor.a C.
g
bescreven C.
h
Torn. B; Tor.a C.
i
Torn. B; Tor.a C.
j
Vosholen C.
k
Are C.
l
Torn. B; Tor.a C.
m
door een contemporaine hand verbeterd uit ombruyc C.
n
Elsebien C.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
p
Mo CCCo C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk heer van Brederode en vrouw Elsebeen, weduwe van heer Willem van Brederode