Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_K_X002v_013_1 C NH_G_X003r_013_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2v, nr. 13 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Geloften Dircx voirs.a

In de marge: Nota.

C: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 3r, nr. 13 (ca. 1371-1378, naar een verloren voorbeeld).
Opschrift:

Idem leen weder opgedragen.

Deze notitie is in het register door een latere hand ingeschreven, op rasuur. – In de marge een kruis.

De teksten in B en C verschillen inhoudelijk van elkaar maar lijken dezelfde zaak te betreffen, die samenhangt met de voorafgaande nrs. NH 11 en 12 in het register, d.d. 8 januari 1317. In B lezen we dat Dirk van Zwieten heeft beloofd dat hij ter compensatie voor de lenen van 5 en 3 morgen, die hij in vrij eigendom heeft mogen verkopen, binnen twee of drie jaar de graaf een gelijkwaardig goed zal opdragen, dat hij dan in leen terug zou ontvangen. De optekening in C, over een belening van 8 morgen, betreft blijkbaar de daadwerkelijke vervulling van die belofte. Die afspraak zal op 8 januari 1317 zijn gemaakt, tegelijk met de verleende toestemming tot verkoop van leengoed, en kort daarop als notitie in het (verloren) primaire register A zijn ingeschreven. Deze eerste notitie is bewaard gebleven in B, maar zal oorspronkelijk ook wel in C hebben gestaan: de optekening aldaar over de latere belening is op rasuur.

   De in 1317 afgesproken termijn van twee of drie jaar is ruimschoots overschreden, want de latere belening met de 8 morgen moet dateren van ná 1324 mei 14-september, de periode dat dit gedeelte van C waarschijnlijk is vervaardigd. Terminus ante quem is de dood van Dirk van Zwieten in 1345, dit ondanks het feit dat die latere optekening in C is geschreven door hand AG, te dateren ca. 1371-1378; deze heeft dan wel een oudere notitie overgeschreven, mogelijk een die op een los blaadje dat in het register was ingeschoven.

Tekst in B: Dieric van Zueten heeft gheloft minen here den grave binnen twen jaren jof binnen drien also goet goed in mijns heren hant te setten, ende dat te houden van minen here te liene, alse die VIII morghen die hi vercoft heeft waerd zijn.

 

Tekst in C: Item Dirc van Zweeten ontfenc van minen heere in den Haeghe ten rechten leene, gheleghen inden ambochte van Zoeterwoude mit eere woeninghe diere opstaet, VIII morghen lands bi Zwetter sluse die Heyn Manden waeren.

a
nl. Dirk van Zwieten, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 11 C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zwieten