Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X004r_019_1 NH_G_X004v_019_2 C NH_K_X003r_019_1 NH_K_X003v_019_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 4r-4v, nr. 19 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Adhuc de eodem.

In de ondermarge de aantekening Concordatus.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 3r-3v, nr. 19 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuden.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 69, ad 1317 januari 15 ('Des Zaterdaghes na S. Pontiaen').

In de datering, waarbij gebruik van de paasstijl is verondersteld (zie de Inleiding), moet in de frase voer sinte Ponskiaens daghe (dat op 14 januari valt) het eerste woord wel gelezen worden als na, omdat anders het volgende dateringselement, 'vóór sint Agniete' (21 januari), weinig zin heeft; bovendien doet de samenhang met de voorafgaande oorkonde nr. 17 in het register vermoeden dat beide wel op dezelfde dag, zijnde 15 januari, zullen zijn uitgevaardigd. Wanneer de woorden 'voor sint Pontiaan' letterlijk worden genomen, zou de oorkonde op 8 januari zijn te dateren. In het regest van Muller staat overigens in de aanhaling van de datering inderdaad het woord na; dat zou afkomstig kunnen zijn uit het door hem ook gebruikte Cartularium van Sint Jan.

Vgl. nrs. NH 18 en 20.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden die desen brief zullen sien jof horen lesend dat wi bi onse Rade endee over een ghedraghen hebben jeghens onsen gheesteliken vader in Gode Jacob bi der ghenaden Goeds bisscop van Zuden, alse van twien hondert pondenf Hollandsg die hi an ghereden ghelde gheleent hadde Dieric van den Wale ende die kindere van der Wateringhe, die in horen ghemenen orbare gheleghen worden ende hore scoude mede betaelt worden, ende si hem noch sculdich waren op dien dach dat dese lettere ghemaket was, dat wi bi willen ende ghehenghenessen der kindere van der Wateringhenh voers. ende horen vrienden ende Dierix erfnamen voers. hem bewijst hebben tote Helsghest van den zuytwesten ende van Reynsborch te Theylinghe waerd, welc land wii hebben nu in hureware Jan Naghel, Claisj Heye, Domaes Hughen sone, Benne, Meensk van Elsghest, Ermine, Dieric Naghel, Pieter Erminen sone wielmakre, Dieric Thede, Claisl heren Thedemans sone, Mens Liedelden sone ende Hogheland, ende in die hant gheset hebben al dat voerghenoemde goed daer ute te nemen bi hem selven jof sinen ghewaerden bode jaerlix den voergheseiden bisscop ende sine nacomelinghen comandors in Haerlemm XX lb. Hollandsn, enen groten Tornoiso voer VIII d. Hollandsp, te betalen elkes jaers ten terminen alsmen daer hure pleghet te betalen daer dat land gheleghen es, ende in dat voerseide goed gheloven wi voer ons ende voer onse nacomelinghen den bisscop ende sine nacomelinghen conmandors van Haerlemq voers. te houden ende te doen houdene jeghens elken mensche; ende dese voerseide renthen so sal die voerghenoemde bisscop ende sine nacomelinghen alst voerseyt is besitten ende ghebruken erfliken ende ewelike met alsulken voerwaerden als hier na ghescreven staenr. Dat es te verstane dat die kindere van der Wateringhe voers. jof Dierix erfnamen van den Wale voers. moghen elkes jaers dese voerseide renten ledighen ende vrien op die daghe alsmen die hure van dien selven lande sculdich es te betalen met hondert pond Hollandst ende metter hure payments voers. X lb. Hollandsu ghelsv eerflike ende ewelike, of met CC lb. Hollandsw ende die volle hure van dien lande die XX lb. Hollandsx voers. gheheelliken, sonder emmermeer den bisscop voers. of sine nacomelinghen alst voers.es an den lande voers. an te talen noch an te sprekene after dien dat die voernoemde bisscop jof sine nacomelinghe commanders in Harlem alse hier voer ghescreven es kennen zullen met horen opene brieve dat hem ghenoech van den pachte ende van den ghelde y voers. vol ende al ghedaen sie.

Ende daer dit ghesciede waren over onse onse lieve ende ghetrouwe manne Gheraerdz here van Vornea', burchgrave van Zelandb', onse lieve neve, Dieric here van Brederode, dien welken twien wi ghebeden hebben dat si desen brief met ons bezeghelen willen ende dese voerscreven dinghen kennen met ons; Dieric here van Wassenare, Symon van Benthenc', Kerstans ende Gheraerdd' van Raporst, broders, ende haer Jan van Duvenvoerdee', ridders, Jan van Polanen, Willaemf' sijn broder, Arnoud van den Dorpe, Danekijn heren Danielsg' sone van der Mereweydeh', Willaem verBarteni' sone onse cnape, ende here Colijn van Ghent, monic in Middelburch, Diedericsj' biechter van den Wale voers. Ende wi Gheraerdk' here van Vornel', borchgrave van Zelandm', Dieric here van Brederode, ridders voernoemd, omme bede ons liefs heren des graven voers. ende omme des bisscops willen, der kinderen n' ende Dierix erfnamen van den Wale voers., in kennessen deser dinghen hebben onse zeghele ghehanghen an deser lettere met ons liefs heren zeghele voernoemd.

Dit was ghedaen in die Haghe des zaterdaghes voer sinte Ponskiaenso' daghe voer sinte Agnieten dach int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Holl. BC.
d
etc. i.p.v. die ... lesen C.
e
dit woord is wel overbodig
f
ontbr. C.
g
Holl. BC.
h
Wateringhe C.
i
dit woord is wel overbodig
j
Claes C.
k
Mens C.
l
Claes C.
m
Haerl. C.
n
Holl. BC.
o
Torn. B; Tor. C.
p
Holl. BC.
q
H'lem B; Haerl. C.
r
bescreven staet C.
s
jaers C.
t
Holl. BC.
u
Holl. BC.
v
ghelts C.
w
Holl. BC.
x
Holl. BC.
y
hier ghedaen, onderstreept C.
z
Gher'd B; Gher. C.
a'
Voerne C.
b'
Zeeland C.
c'
Benthē C.
d'
Gher'd B; Gher. C.
e'
Duuenvoerde B; Duuervoerde C.
f'
Will'm B.
g'
Danels C.
h'
Me'weyde B.
i'
veren Baerthen C.
j'
Diederix C.
k'
Gher'd B; Gher. C.
l'
Voerne C.
m'
Zeeland C.
n'
hier ontbreekt wel van der Wateringhe
o'
de n bovengeschreven B; Ponskianes C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob bisschop van Zuden