Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X006v_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 6v, nr. 33a (16e eeuw, naar verloren voorbeeld).
Opschrift:

Symon van Benthem beroerende die hofstat vander Binchorst.

Deze oorkonde werd in de 16e eeuw in het register ingeschreven. Het opschrift is van dezelfde hand.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 74.

Allen den geenen die desen brief zien sullen off hoeren lesen, ick Symon van Benthem riddere, salut ena kennesse der waerheyt. Ick make u kont dat ick upgedraegen hebbe enen hoogen eedelen man, mijnen lieven ende gerechten heere, heren Willem grave van Henegouwenb, van Hollantc, Zellantd ende heere van Vrieslant, mijn eygelick goet dat hier nae gescreven staet, als mijn huys ter Binchorst metten lande datter omtrent leyt, des dertich mergen es off vive ende dertich, ende welck lant leyt binnen den palen die hier nae staen, dats tusschen den Vroenensloet opdeen ende an dOude lant up dandre, ende e den veen up deene zijde ende de Vroene made up dandre syde; welck huys ende lant voors. my mijn lieve heere vorseyt verliet heeft ende ick van hem ontfangen hebbe te houden in zulcke leene alse hier nae volcht, dats dat dat voors. huys ende lant niet weder an hem versterven en sall noch en mach noch an zijne naecommelingen binnen after suster kint.

In oirconde hier off hebbic mijnen lieven heere den grave voornoemt dese lettere gegeven, bezegelt met mijne zegele utehangende. Gedaen tot Alebrechts berghe des donresdaghes na sente Servaes dach int jaer onsHeeren M CCC ende achte.f

a
aldus B; lees ende
b
Heneg. B.
c
Holl't B.
d
Zell't B.
e
hier ende herhaald B.
f
onder de tekst, door een andere hand: Gecollationeert jegens den originalen brief berustende in der tresorie van Hollant, ende accordeert, bij mij [handtekening] Barthouts. B.
Oorkonder: Simon van Benthem, ridder
Destinataris: graaf Willem III