Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X018r_103_1 C NH_K_X020v_103_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 18r, nr. 105 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).

In de rechtermarge: Van den hoppen bier a te brouwen over all.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 20v, nr. 102 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 256.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden dat wi omme die mesquame ende dat grote ghebrec dat wi verstaen dat onse lude van Rijnland, van Kenemaerlante ende van Vriesland ende elwaer in onse lande daer ommetrent ghehad hebben ende noch hebben drankeloys zeder dat wi dat Hamburgher bierf verbieden deden, so sien wi met onsen ghemenen Rade over een ghedraghen ende gheven oirlof dat so wie dat wille in onse lande voerscreven, eest in poirten jof daer buten, brouwen ende tappen moghe hoppen bier sonder verboernesse, in deser manieren: dat si daer of gheven van elken hoede mouts hoir gruedg gheld also groeth als sijt gheven souden van anderen biere dat si met grute gruten souden. Ende ghebieden allen onsen baeliuwen van Rijnland, van Kenemaerland ende van Vriesland ende elwaer daer ommetrens dat si desen oirlof konden doen over al in horen baeliuscip, ende dat si niet en doghen dat yemand hem verbiedei hoppen bier te brouwen; ende waer dat zake dat yemand dit voerseyde bier broude ende sijn gruyt ghelt niet daer of en ghave alset voers. es, dat onse baeliuwen voerscreven den ghenen panden also dicke als hiet dede voir drie pond.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade houden willen hebben tote onsen wedersegghen toe durende, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrecht op den meyen dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

j Per dominum Zudensemk et commune consilium domini comitis.

a
het volgende aangevuld door 15e-eeuwse hand B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. BC.
e
Kenemaerland C.
f
in onsen lande ... bier eerst vergeten, en aan het einde van de volgende regel alsnog genoteerd, met verwijstekens C.
g
grved, verbeterd uit groed B; gruid, verbeterd uit groed C.
h
groed C.
i
verliede C.
j
ontbr. C.
k
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: baljuws van Rijnland, Kennemerland, West-Friesland en elders