Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X020r_118_1 C NH_K_X023r_118_1 NH_K_X023v_118_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 20r, nr. 121 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Brederode loquitur hic van diversisa lijftochteb.

In de rechtermarge een kruis. – In de linkermarge door een andere hand: Nota. – In de linkermarge, ter hoogte van de in de tekst genoemde naam van Isabella van Fontaines, door nog een andere hand: Mortua.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 23r-23v, nr. 117 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 260.

Deze oorkonde is tevens afgeschreven in nr. WI 345, in de vorm van een vidimus d.d. 1329 december 26 door de prior van Egmond en de prior van de Dominicanen te Haarlem. In onderstaande tekst zijn varianten uit dat latere afschrift geannoteerd met het sigle D.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Vgl. voorts nr. WI 343.

Wi Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande etc.f maken kont allen luden dat voer ons quam Heynricg van Brederodeh, onse ghetrouwe man, ende makede met onser hand te rechter lijftochte i eenre edele joncfrouwen joncfrouwe Ysabeelj van Fontaynisk, onser liever nichte, sinen wive, drie hondert pond goederl Hollandsm syaers, enen goeden conincs Tornoysen voer VIII d. gherekend jofo paymend dat also goed es, op alsulc goet als hier na ghescreven staetp: dats te weten op die woninghe toteq Brederode, land ende landzatenr merske, dunens ende ghemenelike al dat den hove van Brederodet toe hoirdu dat men van ons sculdich es te houden, also alst gheleghen es, ende dit voerghenoemde goet heft hiv hoer ghemaect voer hondert ende vier ende twintich pond Hollands; den tiende van Zuadenborchdammew, van Randeburchx, ende van Voshoely buten weghe voer dertich pond Hollands; ende hondert ende zes ende viertich pond Hollands uyt den ambochten vanz Zuythollanda' jaerlix voers. paymens, die Heynricb' voers. van ons houdende es van den eersten renten die daer inc' verscynen jof verscynen moghen. Ende want wi wel kennen d' dat Henrice' voernoemd onser liever nichten, sinen wive voerscreven, alle dese voerscreven goede als sif' hier voernoemd sieng' ghemaketh' hevet te rechter lijftochte ende duarieni' voer drie hondert pond Hollands syaers met onser hand in sulker manieren dat si dese drie honderd pond Hollands jaerlix voerscreven ute desen goede j' voeren nemen sal, ende wat daer boven verscint dat sal comen op den ghenen dient met denk' rechte toe behoird, ende sise oec onse nichte van ons daer vorenl' wittelike ontfanghen hevet.

Ende wi haer oec gheloeft hebben daer in te houden trouwelike alse here, soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele uyt hanghende in kennesse der waerheyt. Ende hier over waren edel lude, onse lieve ende ghetrouwen manne onse lieve broder haerm' Jan van Heneghouwenn', here vano' Byaumondp', haer Gheraerdq' here van Voirner', burchgrave van Zeelands', haer Jan here van Arclet', die here van Yselsteyneu', die burchgrave van Leyden. Dit was ghedaen tote Aelbrechts berghev' op sinte Dyonisiusw' dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
lezing van dit afgekorte woord onzeker B.
b
door een andere hand toegevoegd B.
c
Will. C.
d
Heneg. BC; Heynn. D.
e
Holl. CD.
f
van Zell. ende here van Vriesland i.p.v. etc. D.
g
Heynr. D.
h
Breder. D.
i
hier ende duarien D.
j
Ysenbeel D.
k
Fonteynes D.
l
ontbr. CD.
m
Holl. BCD; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
n
Torn. D.
o
oft goed D.
p
volgorde: staet ghescreven D.
q
te C.
r
aldus BD (met een correctie van de eerste n D); land saken C; 'landzaken' is wel de correcte lezing.
s
uit mersdunen: de letters ke in tweede instantie in de marge achter mers geschreven, toen hier, aan het eind van de regel, de afbrekingsstreep al was gezet B; merske dunen C; merchedunen D.
t
Brederoede C; Breder. D.
u
be hoert D.
v
bi D.
w
Zuadenborchdammē C; Zuadenburchdamme D.
x
R onzeker; verbeterd uit iets anders B; Zandeburch C; Randēburch D.
y
Voshel D.
z
door andere hand bovengeschreven B.
a'
Suutholl. D.
b'
Heynrich C; Heynr. D.
c'
voor dit woord de letters de uitgeveegd C.
d'
hier moghen D.
e'
Heynric, met ervóór de letter g uitgeveegd C; Heynr. D.
f'
na de i een uitgeveegde e C; die D.
g'
boven de regel toegevoegd B.
h'
ghemaken C.
i'
tussen i en e een geradeerde s, waarna de ruimte tussen genoemde letters is opgevuld door een horizontaal streepje (waardoor de i nu een r lijkt) B.
j'
hier voirs. D.
k'
enen D.
l'
v verbeterd uit iets anders B; v verbeterd uit w C.
m'
h onleesbaar verbeterd B.
n'
Henegouwen C; Heneguwen D.
o'
door andere hand bovengeschreven B; va, aan het volgende woord vastgeschreven D.
p'
Byamōd C; Byamond D.
q'
Ggheryt D.
r'
Voerne C.
s'
Zeland C; Zell. D.
t'
Arkel D.
u'
Yselsteine C.
v'
Aelbrechts b'ghe B; Aelbrechts berghe C; Alebrechts | berghe D.
w'
Dionisius D.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Brederode en zijn echtgenote jonkvrouw Isabella van Fontaines