Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X021r_127_1 C NH_K_X025v_127_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 21r, nr. 130 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die heere van Steyne.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 25v, nr. 126 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Haernout heer van Stein.

Bij het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 283.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kond allen luden dat wi heren Arnoude den here van Steyne ende veren Margrieten der vrouwen van Steyne, sinen wive, ghegheven hebben ende bewijst ende na hare doet harend outsten sone van ons in rechten leene te houden hondert pond Hollandse, jaerlix te nemen uyt onsen pachte van den Nuwenf broecg, welc hem onse rentemeyster van Noirthollandh tote twien terminen alle jare betalen sal tote Bamissei ende tonser Vrouwen lichmissej, jof daerse hem onse rentemeyster voerscreven bewisen zal; ende ombieden onsen rentemeyster van Noyrthollandk die nu es jof hier namaels wesen sall dat hi hem ende haren boden dese renten voerscreven jaerlix betale ten terminen voerscreven ende vredelic laten ghebruken, ter tijd toe dat wise in anderen zekeren steden ende in zekeren goede bewijst hebben. Ende hier bi zullen si ons quite scelden ende onse brieve weder gheven van den hondert ponden Hollandsm sjaers die wi hem ghegheven hadden op onse tollen te Niemensvriend, ende daer wi hem dese renten omme bewiset hebben.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des dinxensdaghesn voer meyen dach int o jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. B.
d
heren C.
e
Holl. BC.
f
w gecorrigeerd C.
g
na de c een uitgeveegde h C.
h
Nordholl. C.
i
1 oktober.
j
2 februari.
k
Nordholl. C.
l
hier na comen zal i.p.v. hier namaels wesen sal C.
m
Holl. BC.
n
gecorrigeerd C.
o
hier int herhaald C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud, heer van Stein, en zijn echtgenote vrouw Margareta, vrouwe van Stein