Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X023r_141_1 NH_G_X023v_141_2 C NH_K_X029r_141_1 NH_K_X029v_141_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 23r-23v, nr. 145 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Her Jan vander Dussen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 29r-29v, nr. 140 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 296.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, ic Florens vander Bouchorsta saluyt ende kennesse der waerheyd. Ic make cond ende kenlic allen luden dat ic gheloeft hebbe ende ghelove heren Janne van der Dussen, ridder, met veren Angheniesen mire zuster in wittachtighenb huwelike, drie hondert pond Hollenscherc penninghe jof dortich pond Hollandsd, elc syaers tote sinte Bavene te betalen, tote der tijd toe dat icf hem drie hondert pond Hollands betaelt hebbe; ende telken dat ic hem hondert pond Hollands teffens betalen sal voer meyen daghe, zoe sal hi tien pond Hollands sjaers of slaen van den dortich pond Hollands sjaers voers.

Omme dese voerwaerde van desen ghelde jof van deser rente voernoemd wel te houden ende te volcomen, soe bidde ic ende versoeke edelen luden, minen lieven vrienden, haren Diericg van Zutwijc ridder, Jan van Polanen, Reynier van Heemstedenh ende Willaem den camerlinc dat si mine borghe wesen tyeghens haren Janne van der Dussen ende desen brief met mi alse borghe bezeghelen willen; ende omme die meere zekerhede soe bidde ic minen lieven ende gherechten here, minen here den grave van Henegouweni, van Hollandj, van Zelandk ende here van Vriesland dat hi een over borghe voer mi si ende desen brief met mi ende met minen borghe bezeghelen wille. Ende wi Diericl van Zudijcm ridder, Jan van Polanen, Reynier van Eemstede ende Willaemn dieo camerlinc maken cond allen luden dat om bede willen ende versoeke Florens van der Bouchorstp sien sine borghen ghewordenq tyeghens heren Janne van der Dussen voerseyd van alsulker beloefte als hi hem gheloeft hevet met veren Angheniesen sire zuster, sheren Jans wijf voernoemd, alse voerscreven es; ende waer an Florencher voers. ende an ons die sine borghen sien enich ghebrec dat wi hem niet voldeden alsulke voerwaerde als hier boven ghescreven staet, zoe ghelovens wi in goeden trouwen elc van ons voernoemd in te varen, te legghen op onsen coste binnen der poirte van Dordrecht so wanneer dats ons hair Jan van der Dussen jof sijn ghewaerde bode vermanen, jof te senden voir mi Dieric van Zutdijct twie knapen in mine stede ende elc van ons andrenu borghen enen knape voer hem, ende van danev niet te scheiden voer dat wi heren Janne van der Dussen voers. jof sinen ghewaerden bode gheheelic ende al voldaen zullen hebben alsulc ghebrec alse hem van desen zaken voernoemd ghebreken zoude. Ende wi Willaemw grave van Henegouwenx, van Hollandy etc. om bede ende versoeke van Florens van der Bouchorstz sien overborghe gheworden dese voirwaerde ende beloefte te voldoen ende te volcomen, waer enich ghebrec an Florens ende an sinen borghen voernoemd. Ende ic Florens van der Bouchorst ghelove in goeden trouwen al minen borghen voernoemd scadeloes te houden ende vrielike te quiten van der borchtochte voers. op al mijn goed, eyghen jof leen goed, waer dat gheleghen es. Voerd es te verstane dat so wanneer dat ic Florens voerscreven haren Janne van dera' Dussen bewiset hebbe in zekeren goede dertich pond Hollands syaers jof betaelt drie hondert pond Hollands, zoe sal ic ende mine borghe voerscreven quite ende vrie wesen van allen zaken tyeghens heren Janne van der Dussen voernoemd, sonder arghenlist.

Ende omme dat wib' willen dat alle dese voerseyde voerwaerden ende zake vast, zeker ende ghestade bliven ende wel ende ghetrouwelike ghehouden, soe hebben wi Florens van der Bouchoirst, Dieric van Zudijc ridder, Jan van Polanen, Reynier van Eemstede ende Willaem die camerlinc alse borghen met zamender hand ende onghesceyden desen brief bezeghelt met onsen zeghelen; ende wic' Willaemd' grave van Henegouwene', van Hollandf' etc. voers. hebben alse een overborghe ende in kennesse der dinc voerseyd desen brief met hem luden bezeghelt met onsen zeghele. Ghemaect ende ghedaen in die Haghe op sinte Pieters dach inghaendeg' oist int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Bonchorst C.
b
vittachtighen C.
c
Hollandscher C.
d
Holl. BC; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
e
1 oktober.
f
de eerste letter gecorrigeerd uit h C.
g
Dierijc C.
h
Haemsteden C.
i
Heneg. BC.
j
Holl. BC.
k
Zel'd B.
l
Dierijc C.
m
Zutwijc C.
n
Willaen C.
o
ie gecorrigeerd C.
p
Bonchorst C.
q
ghewoerde C.
r
Florēse C.
s
ghe boven de regel toegevoegd B.
t
Zutwijc C.
u
andr, de afkortingsstreep dik getrokken B; anderen, door andere hand verbeterd uit an drien C.
v
e gecorrigeerd C.
w
Will. C.
x
Heneg. BC.
y
Holl. BC.
z
Bonchorst C.
a'
boven e een geradeerde afkortingsstreep C.
b'
w gecorrigeerd C.
c'
ontbr. C.
d'
Will. C.
e'
Heneg. BC.
f'
Holl. B; van Holland ontbr. C.
g'
de a bovengeschreven B.
Oorkonder: Floris van der Boekhorst
Destinataris: heer Jan van der Dussen, ridder