Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X024v_150_1 C NH_K_X031v_150_1 NH_K_X032r_150_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 24v, nr. 154 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die grote Andel tot tsGravenzande; modoa capitulum Hagensemb.

In de ondermarge, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 31v-32r, nr. 148 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje. – In de ondermarge, door andere hand: Concordatus; uitgeveegd, en eronder: Concordatus est.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 288-289.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi ghewarene Janne vanf der Strate, Willaem Henrixg sone, Bartholomeus Hughen sone ende Dierike Herd alle bruycware van den gheerse van onsen uytlande te Sande dat men den Groten Andel noemd, legghende tusken den dike ende der Maze, ende alle voghelie daer op uytgheset Willaems recht van der Woerd dat hi daer heeft, tote tien jaren toe naest comende also als siet ghehuird hebben tyeghens Enghebrecht onsen rentemeyster van Noirdhollandh, elkes yaersi omme hondert pond Hollandsj; ende waer dat van der grote van desen anderek die nu daer es yet verminder worde bi ons jof bi onsen hiemradersl, dat souden wi hem versetten bi goeden wittachtighen luden die onse rentemeyster ende si daer toe namen. Voird soe gheware wi hem die scutte te hebbene van den gheerse, van elken beeste omme vier penninghe Hollands te lossene, uyt ghenomen die scape van elken stucke tote enen toe te lossene omme enen penning Hollands, m ende wat boven tien scapen es denn hoep te lossene omme twie scellinghe Hollandso. Item ghewaren wi hem den dikep ende tland te bruken als zijs te doen hebben van node, ende die overdrifte van den dike haren beesten drinken te drivene ende te wateren; ende dedenq zi yemene jenghen scade, dien zullen si beteren bi onsen rentemeyster ende die hiere met hem toe nemet. Ende waer dat yemene desen voerseyden huremannenr an die gheerses ende an die voghelie alse voerseydt es enich ombesceyd, hinder jof lette dede, dat souden wi houden an sijn lijf ende an sijn goed. Voird so moghen dese huremanne alle jare hore borghen verniewen daer onsen rentemeyster an denket dat hi seker es.

In kennesse hier of, dat wi willen dat hem dese ding stade ende vaste worde ghehouden, hebben wi desen brief bezegheltu met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes na meyen daghe int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
mō, lezing onzeker, evenals de oplossing van de afkorting B.
b
Hagen. B.
c
Heneg. BC.
d
Holl. BC.
e
ren onduidelijk vanwege een correctie C.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
g
Heynrix C.
h
Noirdholl. BC.
i
vóór de y een geradeerde letter, mogelijk een s B.
j
Holl. BC; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
k
and'e BC; te lezen als Andele?
l
er gecorrigeerd C.
m
vanaf hier een verandering van het schrift, maar wrs. wel door dezelfde hand C.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
o
volgorde: Holl. scell. C.
p
diken C.
q
door andere hand verbeterd uit desen C.
r
hureman C.
s
g tussengevoegd C.
t
v'seyd C.
u
t tussengeschreven C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Strate, Willem Hendriksz., Bartholomeus Hugenz. en Dirk Herd, huurders van de Grote Andel te 's-Gravenzande