Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X026r_160_1 C NH_K_X033v_160_1 NH_K_X034r_160_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 26r, nr. 164 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Seggen.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 33v-34r, nr. 158 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het begin van de tekst in de marge een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 298-299.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, vanb Hollandc etc. maken cond etc. dat Ghizikaiend Jans sone, Florijse van den Velde ende Arnoud Rotemuyl op die ene zide ende Mouwerijn Dierix sone, Jan Gheredsf sone ende Jan van den Hofdijc op die ander zide an ons ghebleveng sien van allen tviste, brueke, eysche die zi malcanderen eyschendeh sien, ende hebben ons daer of borgheni gheset, elke partie voerscreven van II hondert lb. Hollandsj, onse segghen te houden; waer of wi welberaden ende met goeder voersienichede onse zegghen uten in der manieren dat hier na ghescreven staet.

In den eersten zeghen wi dat Mouwerijn Dierix sone, Jan Gheredsk sone ende Jan van denl Hofdike zelve voren zueren sullen ende met vijftichm mannen na dat si Hughen van Putte slachn noch stekeo en ghaven, noch an hem quamenp daer hi doet bleefq; ende Ghizikaienr Jans sone zal selve voren zueren ende met hems tienden na dat hi Mouwerine voers. ghiene wonde en ghaft in sinen buke voir Pieters poirte van Roden, ende dat hi des al onscoudich es; ende hier bi segghen wi hem luden voerscreven alse van diere aentichte onderlanghe versoendu. Voird seghen wi dat Mouwerijn voers.v met hem vijftichstenw zueren sal ten heylighen dat hi en ghienen vrede op Florijs van den Velde te broken hevet, ende dat hi des alinghe onsculdich es. Voird sal Mouwerijn voers. voer hem ende voer sine helpere gheven Florijs van den Velde over sine vrese ende lelichede die hi hem dede dat hine over die wateringhe dede suemmen achte lb. Tornoyse, denx groten over zestien penninghe gherekent, ende daer op sal hi voren sueren ende met hem twintich manne na dat hi Florijs voers. sine broke ende lelichede daer mede al verbeterd hevet; ende dese achte lb. Tornoysey voerscreven zal hi betalen z Arnoude van den Dorpe, onsen baeliu van Delflanda' ende van Scieland, tote Valkenborgherb' market naist comende, ende dic' zalre Florijs voers. voird of voldoen. Voird sal Jacob Hannen sone selve voren zueren ende si tiene na dat hi Mused' van den Velde steke noch slach en ghaf ende dat hi en ghienen vrede op hem brace', ende des alinghe onsculdich es. Voird sal Mouwerijn Dierix sone zueren met hen viven dat hi Ghizikaienf' Jans sone niet ghelaecht en hadde ter tijd toe Ghizikaieng' tAntworpen voer, ende dat hi des alinghe onsculdich es. Voird soe zal Jan van Rosenburchh' ende Arnoud van den Dorpe varen in Maesland voer onser Vrouwen dach na den oestei' naist comende ende sullen daer sceyden alsulken twi alse Arnoud Rotemuyl ende Mouwerijn Dierix sone ende Jan Gheredsj' sone onderlinghek' hebben om voren tofferen ende voren paes te nemen; ende hoe dat zijtl' setten dat sal ghestade bliven. Voird soe sal Jan Gheredsm' sone ende Jacob sijn sone beyde zueren ten heylighen dat si niet en seyden dat Arnoud Roremuyln' voers. eyghen ware, ende dat si des onsculdich sien. Voirdo' sal Ghizikaienp' Jans sone al eneq' zuerenr' dat hi Mouwerijns Dierix soens knechte ters' kerke in die Liere niet en sloech omme Mouwerijns scande noch om sire veetent' die hi tyeghens hem hadde. Voird om dat wi ghevonden hebben dat butenu' vrede was ter tijd doe Ghisikaenv' Jans sone met gheghaderden luden quam voer Jan Gheraedsw' soens huys, so segghen wi dat quite. Ende alle dese eede voerscreven salmen doen voer Arnoude van den Dorpe, onsen baeliu van Delflandx' ende van Scieland, tote Scipledey' nu ende zaterdaghe naest comende te mestide. Ende hier bi segghen wiz' tusken den partien voerscreven ene alinghe zoenea'', ende soe wie die zoeneb'' brake dat waerc'' op sijn lijf ende op sijn goed; ende dat sal staen tote ons selves proeven ende toet anders en ghienen rechte. Ende alle stucken voerscreven sonder archenlist, ende toet onsen verclaersen offer yet ane ghebrake.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade houden willen hebben, zo hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des vridaghes voer sinte Bartholomeusd'' dach inte'' jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
Heneg. BC.
b
et (tiroonse noot) C.
c
Holl. BC.
d
G gecorrigeerd (uit Z?) C.
e
Florens C.
f
Gheraerds C.
g
l uit b C.
h
eysken die, de i geëxpungeerd C.
i
b gecorrigeerd B.
j
Holl. BC.
k
Gher. BC.
l
ontbr. C.
m
gecorrigeerd C.
n
sclach met de eerste c geëxpungeerd C.
o
stoet C.
p
quanen C.
q
de tweede e bovengeschreven C.
r
G gecorrigeerd B; Ghizekaien C.
s
bovengeschreven C.
t
gof C.
u
vorsend C.
v
r bovengeschreven B.
w
sten gecorrigeerd C.
x
vóór de d de geradeerde letters so C.
y
Torn. BC.
z
hier Arnoude, doorgestreept C.
a'
Delf land C.
b'
Valkenburgher C.
c'
die C.
d'
de laatste letter eerder e dan o B; e gecorrigeerd uit o C.
e'
brach C.
f'
Ghizekaien C.
g'
Ghizekaien C.
h'
Rosēburch, ē op rasuur C.
i'
8 september.
j'
Gher. BC.
k'
of onderlanghe B; gecorrigeerd C.
l'
sijt, gecorrigeerd C.
m'
Gher. BC.
n'
de eerste letter gecorrigeerd, mogelijk uit v B; Roetemuel, door andere hand verbeterd uit Veremuyl C.
o'
V uit H C.
p'
Ghizekaien C.
q'
allene C.
r'
zuren B.
s'
ten C.
t'
t verbeterd uit r B; veeren C.
u'
door andere hand verbeterd uit binnen C.
v'
Ghizekaien, ka gecorrigeerd C.
w'
Gher. C.
x'
Delf land C.
y'
de eerste e gecorrigeerd, mogelijk uit i C.
z'
boven de regel toegevoegd B; door andere hand boven de regel toegevoegd C.
a''
soene, de eerste e bovengeschreven C.
b''
soene, de eerste e bovengeschreven C.
c''
datwaer (de t tussengeschreven?), de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
d''
Bartolomeus C.
e''
gecorrigeerd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gizekijn Jansz., Floris van den Velde en Arnoud Rotemuil enerzijds en Mouwerijn Dirksz., Jan Gerardsz. en Jan van den Hofdijk anderzijds