Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X026v_161_1 C NH_K_X034r_161_1 NH_K_X034v_161_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 26v, nr. 165 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan uten Waera.

In de marge een kruis.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 34r-34v, nr. 159 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 300.

Vgl. nrs. NH 135 en 155.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi Janne uten Waerde, onsen trouwen knape, ghegheven hebben met desen brieve XX lb. Hollandsd sjaers, die wi hem bewisen jaerlix in tenemen van onsen rentemeyster van Noirthollande die nu es jof namaels wesen sal, die ene helfte te Voerscoter market ende die ander helfte te Valkenborgherf marct, tote der tijd toe dat ons enich ghoed ane coemt van besterften daer wien an bewisen moghen; ende als wien bewijst hebben, so zullen dese XX lb. Hollandsg voerscreven van onse rentemeysters quite wesen. Ende dese XX lb. voerscreven zullen na Jans doet voers.h comen op sinen outsteni wittachtighen sone, ende j liet hi en ghinen zone op sine outste wittachtighe dochter die hi hevet jof hebben sal bi sheren Willaems dochter van Oestgheestk sinen wivel, ende voird in rechten liene van ons te houdene. Ende waer dat zake dat wi Janne voers. helpen mochtenm an den borchgrave van Leyden dat hi Janne voers. ghebruken liet ende ontrumeden tghoed dat sheren Willaems van Oestgheests was, dat die burchgrave nu besit ende Jans wesen soudeo, jof waer dat zake p dat die burchgrave voers. storveq ende tghoed van Oestgheest an ons r jof an onsen nacomelinghen quames ende wiett gaven Janne voers. jof sinen nacomelinghen, so souden dese voers. XX lb. Hollandsu sjaers ende die lienwaer daer of quite wesen, ende wi souder vrilike onsen wille mede moghen doen. Ende onbieden onsen rentemeyster van Noirdhollandv die nu es jof namaelsw wesen zal dat hi Janne voers. jof sine nacomelinghe jaerlixx betale dese twintich pond Hollandsy ten daghen voerscreven, ter tijd toe dat wien bewijst hebben an anderen ghoede daer hise selve of nemen mach, jof dat wien gheholpen hebben an sijn goed dat sheren Willaems van Oistgheestz was alse voerscreven es; ende hier of neemt jaerlix sinen open brief tyeghens ons mede te rekene.

Ghegheven Tordrechta' des vridaghes na sinte Bartholomeus dach int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

a
na de r de letters de (door andere hand?), uitgeveegd B.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Holl. B; ontbr. C.
e
Noirtholl. B; Noirdholl. C.
f
Valkenburgher C.
g
Holl. B; ontbr. C.
h
e bovengeschreven C.
i
boven de regel toegevoegd C.
j
hier en, doorgestreept en gemarkeerd door twee bovengeplaatste diagonale haaltjes C.
k
Oest'ghest C.
l
vive C.
m
m door andere hand gecorrigeerd C.
n
rumede door andere hand gecorrigeerd, deels op rasuur B; door andere hand verbeterd uit ontrouwende C.
o
na de e een doorgestreepte n C.
p
hier jof, doorgestreept C.
q
volgorde: sturve voers., het tweede woord mogelijk in de marge bijgeschreven C.
r
hier quame C.
s
ontbr. C.
t
wit C.
u
Holl. BC.
v
Noirdholl. B; Nordholl. C.
w
de tweede a bovengeschreven C.
x
r bovengeschreven B.
y
Holl. BC.
z
Oestghest C.
a'
Tordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan uten Waarde, knaap