Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X044r_214_1 B NH_G_X033r_214_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 44r, nr. 211 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 33r, nr. 208 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Geraert Aelwijns z. van Leyden.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden c dat wi bi Enghebrecht, onsen rentemeisterd van Noerdhollande, vercoft in vryen eyghen hebben Gheraerde Alewijns soen van Leyden, onsen knape, onse twee morghen lands op die Merske die ons ane quamen van Jacob die Muys, dier onse man of was, legghende int ambocht van Oistgheestf binnen desen marken: die Rijn ant westendeg, Nannen Domaes zoens joncsteh kinderen land op die noerd zide, Ysebrand Henrixi zoens land op dat oistende ende Willaemj Symons zoens land op die zuyt zide, om achtien pond Hollandsk. Voert hebben wi hem vercoft vier morghen broec lands te vryen eyghen die ons ane quamen van Willaem Ynen zone, dier onse man of was, gheleghen tuschen den Zijl ende Hoghemade binnen desen marken: Wouterl van Gheylics land up die zuitside ende opt westende, Gheraerdsm Dukers land op die noerdzide ende heren Henrixn capelrien land van Alkemade upt oistende, om zeven pond Hollandso; dit coemt in summe vijf ende twintich pond Hollandsp, daer ons Gheraerdq voerseit bi Enghebrechter of voldaen heeft. Ende dit voerscreven land beloeven wi Gheraerde voerseit te waren met desen brieve als men een vri eyghen sculdich is te waren.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven in Middelburchs des woensdaghes na Halfvastent int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtu receptorem.

a
Will. A.
b
Heneg. A; Heyneg. B.
c
hier etc. B.
d
hier en hierna zijn (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
e
Noerdholl. AB.
f
Oistgheyst B.
g
antwestende A; an twestende B.
h
n bovengeschreven B.
i
Heynrix B.
j
Will. A.
k
Holl. AB.
l
Wout' AB.
m
Gherets B.
n
Heynrix B.
o
Holl. AB.
p
Holl. AB.
q
Gher. A; Gheret B.
r
Enghebrecht B.
s
Middelb. A; Middel. B.
t
l bovengeschreven B.
u
Enghebr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. van Leiden