Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X045v_226_1 B NH_G_X034r_226_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 45v, nr. 223 (primaire registratie).
Opschrift:

Gisbrecht Coken.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 34r, nr. 220 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

In de marge een kruis.

Wi Willema grave etc. Want wi Ghisebrecht Coken gracieb ghedaen hadden van ses morghen lands die hi van ons te lene helt, daer die III morghen of gheleghen sijn in Adscampec an den Landcampe an die zuytside; item enen morghen legghende bezuden sGraven zande jeghen Brunaerts ende II morghen legghende achter des Ghisebrechts huys oestwaerts tuschen der moniken land ende Florens land van Alcmaded, alsoe dat die III eerste morghen lands comen souden nae Ghisebrechts doit up Katerinene siere dochter ende die ander III morghen lands na siere doet up Baerten siere dochter. Ende zoe dat Ghisebrecht doet es, hebbe wi verleent Katerinenf siere dochter van den III eersten morghen lands, ende hevet si van ons ontfaen ten rechten lene; ende hebben orlof g ghegheven Baertenh vorscreven ende is bi onsen consente dat si die ander III morghen vercoft hevet ende die verleghet hevet an IIII½ morghen lands die ghelegheni sijn in Aedscampe, daer an die noertzide naest gheleghen is Clays land van der Vetej ende Boudwijnk Liebaertsl land met samender vare ende an die zuytside naest gheleghen es Pieter Kerstansm soens land, an dat oestende naest des biscops land van Zuden ende ant west ende naest gheleghen is Reyniers land van Heemsteden, wilke IIII½ morghen lands vors. Barteo vors. ons up ghedraghen hevet ten vryen eyghen, ende hebbense daer of verleent ende hevetse van ons ontfaen te rechten lene.

In kennesse etc. Ghegheven up sente Matheus dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghebrechtp receptorem.

a
Will. B.
b
het woord om een snee in het perkament heen geschreven B.
c
d gecorrigeerd, mogelijk uit e, en s tussengeschreven A; s tussengeschreven B.
d
Alkemade B.
e
Kat'inen AB.
f
Kat'inen AB.
g
hier ghe, doorgestreept A.
h
B'ten B.
i
de tweede g verbeterd uit s A.
j
t onduidelijk A; Vere B.
k
Boedwijn B.
l
Libaerds B.
m
K'stans B.
n
de tweede letter onduidelijk, vermoedelijk een e verbeterd uit a A.
o
B'te B.
p
Enghebr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Catharina en Baarte, dochters van Gijsbrecht Coke