Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048r_239_1 B NH_G_X035r_239_1 NH_G_X035v_239_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48r, nr. 236 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35r-35v, nr. 231 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Meester Andries.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 345.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden. Want wi meester Andries, scoelmeester van Leyden, uyt der scole vors. ghenomenb hebbe ende gheset bi onser dochter der conincinnen van Almaegenc d haer clerc te wesen, soe willen wi niet dat hi daer bi gheminret si ende willen dat hi die scole vors. behoude ter tijt doee dat hi elwaer versien worde, jof tot onsen wederzegghen. Voirtf om dat wi begheren dat die scole vors. wel berecht si ende onser goder lude kinder niet versumet en worden, zo willen wi dat meesterg Nyclays Marre diese scole regiere tonsen wedersegghen toe, ende dath hi meester Andriese sjaers alsoe vele daer af gheve alse onsen scepen van Leyden, Enghebrechti onsen rentemeester ende Ghereytj Alewijns f.k onsen knapen nu overeen draghen zullen dat weselic es an beden ziden; ende dat zalmen jaerlix betalen tote zulken daghen als si zetten zullen. Ende hier bi willen wi dat meester Andries die scole volghe ende datse meester Claysl regiere alsem vorscreven es; ende ombieden allen onsen lieven ende ghetrouwenn scouteo, p scepen, Raet q ende onser goeder ghemeente van Leydenr dat zi meyster Andriese ende meyster Niclayse hier in rusteliken houden ende starken, alsoe dat zijs hem met reden beloven moghen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Zierixes des dinxendaghes na der Elf dusent maghedent dach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium in Hollandu et castellanum de Leyden.

a
Will. AB.
b
verbeterd uit ghegheven A.
c
Almaeg. A; Aelmang. B.
d
deze en de volgende regel niet vol geschreven vanwege een genaaide scheur in het perkament A.
e
thoe B.
f
Vo gecorrigeerd A.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
Enghebr. B.
j
Gheret B.
k
Alew'f A; Alewinsf B.
l
Nyclays B.
m
alser B.
n
ende ghetrouwen boven de regel toegevoegd A.
o
ontbr. B.
p
hier ende, doorgestreept A.
q
het volgende door andere hand A.
r
Leyd. A.
s
Zerixee B.
t
Elf ducent maechden B.
u
Holl. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Andries schoolmeester van Leiden