Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048r_240_1 B NH_G_X035v_240_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48r, nr. 237 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35v, nr. 232 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Aelwijn Gherijts z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 346.

Vgl. nr. WI 256.

Wi ..Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. dat wi om trouwen dienst dien ons Gheraerdc Alewijns sone van Leyden, onse trouwe clerc, ghedaen hevet ende noch doen zal, hebben ghegheven ende gheven met desen brieve Alewijn Gheraerdsd sone voirs. dat eirste scroedambocht dat ons open vallen zal in onser stede van Dordrechte na den ghenen scroetambochten die wi voir dese tijd met onsen openen brieven hebben wech ghegheven ende bewiset. Ende ombieden ende bevelen onsen scroeders van Dordrechtf die nu sien of op die tijd wesen zullen dat zi Alewijn voirs., zoe wanneer dat dat scroedambocht voirs. verscenen zal wesen, sonder ander ghebot van ons te hebben ontfanghen over horen gheselle in dien scroedambochte met zulker costume als anders onse scroeders in ghecomen zien, sonder arghenlist; ende willen dat zi Alewijn voirs. dit voirseyde scroedambocht, als hire in wesen zal, laten selve verdienen of met enen wittachtighen knape laten doen verdienen ghelike dat die onse andersg scroeders pleghen te doene, ende dat zi hem uyt rekenen ende op laten heffen al zulke renten ende vervalle als enich van den anderen scroeders pleghet op te heffen.

Ende om dat wi dese ghifte vaste ende ghestade willen hebben ghehoudenh, zoe hebbeni wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele, ende mede doen bezeghelen onsenj ghetrouwen k den abt van Middelburchl met zinen zeghel ter orkonden, om dat hi daer over was. Ghegheven tote Zierixem n satersdaghes op sinte Symon ende Juden avond apostelen int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et abbatem de Middelburcho.

a
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. AB.
c
gheret B.
d
Gherets B.
e
Dordr. A.
f
Dordr. AB.
g
ander B.
h
houden B.
i
verbeterd uit heren (he'n) B.
j
o uit d B.
k
hier vreent B.
l
Midd. A; Middel. B.
m
Zerixe B.
n
hier des B.
o
Midd. A; Middel. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Alewijn zoon van de grafelijke klerk Gerard Alewijnsz. van Leiden