Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X050r_257_1 B NH_G_X037r_257_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 50r, nr. 255-256 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 37r, nr. 249-250 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Her Willem van Naeldwijc. – (boven de notitie volgend op de oorkondetekst) Idem.

Naast de afsluitende aantekening in de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 143.

De notitie aan het slot van de tekst heeft in beide registers een eigen volgnummer gekregen.

Wi Willema grave van Hengouwenb etc. maken cond allen luden dat wi heren Willemc van Naeldwijc, onsen trouwen ridder, zulken gratie ghedaen hebben dat wi hem orlof ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve te vercoepen te vrien eyghen tote twintich morghen lands van den vive ende sestich morghen lands letteld min jof meer die hi van ons hout te rechten leene, ende die gheleghen zien op dier Heernessee achter Delf; ende zoe wie die twintich morghen lands voirs. coepen sal jeghens heren Willemf vornoemt van den lande voerscreven dat hi van g ons hout, dien coip voirs. sullen wi hem ghewaert houden alse vri eyghen goet, zonder arghen list.

In orconde desen brieve bezeghelt mit onsenh uuthanghenden zeghele. Ghegheven Tordrechti des woensdaghes nae sinte Gillijs dachj int jaer ons Heren dusent drie hondert vive ende twintich.

 

k Nota.l Ende want her Jan van Steenvoirdenm ende Enghebrechtn ter wareyden ghevonden hebben dat her Heynrico van Naeldwijcp dit lant behuwedeq mit sheren dochter van der Lecke, heren Willemsr moeder van Naeldwijcs voirs., zoe hebben zi desen brief onder behouden heren Willemt voirs. te gheven also verre als hi hem luden zeker doet dat hi minen here alsoe goet goet up draghet ten rechten eyghen als dit lant waertu es ende dat weder ontfaet ten rechten leene, ende dat tote mijns heren vermanen.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. AB.
b
Heng. A; Heynn. B.
c
Will. AB.
d
de eerste t gecorrigeerd (uit l?) A.
e
Hernisse B; de passage luttel min jof meir ... Hernisse, gevolgd door de doorgestreepte woorden achter Delf, door andere hand in de marge toegevoegd B.
f
Will. AB.
g
hier en in de volgende regels om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven A.
h
s gecorrigeerd A.
i
Tordr. AB.
j
Gill. AB.
k
de volgende notitie zonder onderbreking doorgeschreven AB.
l
in de marge AB.
m
Steenvoerden B.
n
Enghebr. AB.
o
Heynr. A.
p
Naeldwic B.
q
u uit e B.
r
Will's A; Will. B.
s
Naeldwic B.
t
Will. AB.
u
boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem van Naaldwijk, ridder