Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X053r_273_1 B NH_G_X039v_273_1 NH_G_X040r_273_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 53r, nr. 272 (primaire registratie).

In de bovenmarge, door andere hand: Northollanda. – Erboven, door nog een andere hand: Precedit van Florensb Arnouds f. goede. Her Gerardc Hoghestrate. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 39v-40r, nr. 266 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Hilixed voirwairden heren Philipse van Wassenair ende joncfrou Lijsbeten here Jans dochter van der Dusse.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 374-375.

Vgl. de in het register volgende nrs. NH 174-176. Gezien de plaats van dit complex teksten in het primaire register A zullen deze door Filips van Wassenaar en Jan van der Dussen uitgevaardigde oorkonden zijn gedateerd naar een winterstijl, en niet naar de in de grafelijke kanselarij gebruikelijke paasstijl (zie de Inleiding).

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, ic Philipsf van Wassenaer make cond ende kenlijc dat ic verghadert bin in wittighen huwelike ane joncfrouwe Lizebetten heren Jans dochtere van der Dussen, riddere, in deser voirwaerden dat mi die selve heer Jan gheven sal tot minen wille drie hondert pond Hollandseg penninghe, den goeden groten conincs Tornoish te payen voer achte penninghe jof die waerde daer tieghen, ende vijftich pond Hollandse penninghei sjaers, elcs sjaers te gheldene tot Paeschen met desen voerwaerden: waer dat zake dat ic wittachtighe gheboert ghecreghej bi joncfrouwe Lizebettenk voers. ende een sone ware, dat hem ane comenl sal alle heerleecm goed dat ic hebbe, ende waert een dochter ende storve joncfrouwe Lizebet voers., so sal die behouden voer die drie hondert pont Hollandse penninghe van joncfrouwe Lizebetten mede gave dertich pond Hollandse penninghe sjaers, ende ic salse voer goedenn ghelijc Heylewigheno die ic bi joncfrouwe Goedenp hadde, heren Simonsq dochtere van Benthemr, ofte bat van heerliken goede; ende eighen goet sal staen toten recht van Rinelants, dats te verstaen tot aesidomschent recht. Ende storve ic Philips voers. sonderu sone, dat daer dochtere bleve ghecreghen bi joncfrouwe Lizebetten voers., so soude die selve joncfrouwe Lizebethv te vore heffen hore lijftochte ende half hore mede gave ende hore dochter die ander helfte van der mede gave, dats te verstaen drie hondert pond Hollandse penninghe ende vijftich pont Hollandse penninghe sjaers; ende alle ander eighen goet dat daer bleve sal staen tenw lant recht van Rinelantx, dats te verstaen tot aesidomscheny recht. Voirt eest voirwaerde storve joncfrouwe Lizebet voers. sonder gheboert van mi, dat Godz verlaten moet, a' op die ure dat si storve dat die gheboirt niet levende en ware, so souden hore erfnamen heffenb' hore mede gave, dats te verstaene dat hore erfnamen behouden selen die vijftich pond Hollandse penninghe sjaers, ende ic sal hem ute reiken die drie hondert pont Hollandse penninghe sonder scoude te ghelden. Voirt storve ic Phillipsc' voers. sonder levende gheboird van joncfrouwe Lizebetten voers., so sal si ute varen met hore voerghenoemder mede gave ende met hore lijftochten sonderd' scoute'. Voirtf' hebbe ic Philips voers. ghelovet ende ghelove dat ic binnen jaers joncfrouwe Lizebetten maken sal tot hore lijftochten hondert pond ende tien pond Hollandse penningheg' sjaersh'; maer waerd dat ic bi hore enen sone ghecreghe, so soude hore lijftocht tien pont sjaers dier voers. mointe minrei' sijn.

Ende om alle dese voerwaerde te voldoen, so bidde ic ende versoeke edele liede, mine lieve vriende heren Diddericj' van Leydenk', burchgrave van Leyden, heren Jacob van den Woude, riddere, Willeml' van Leydem', Janne van der Weteringhen', Didderic van Alkemade ende Didderic van der Made, dat si mine borghen werden tieghen haren Janne van der Dussen voers. ende desen brief met mi bezeghelen willen. Ende om die meereo' zekerheid sop' bidde ic minen lieven ende gherechten here, minen lieven here den grave van Henegouwenq', van Hollandr' etc.s', dat hi een overborghe voer mi si ende desen brief met mi ende met minen borghen bezeghelen wille.

Ende wi Didderic van Leydent', borchgrave van Leidenu', Jacob van den Woudev', riddere, Willemw' van Leyden, Jan van der Weteringhex', Didderic van Alkemade ende Dieric van der Made maken cond allen luden dat wi om bede wille ende versoeke Philips van Wassenaer voers. sijn sine borghen worden tieghen heren Jan van der Dussen voers. van alsulker gheloeften alse hi hem ghelovet hevet. Ende waer ane Philips voers. ende ane ons die sine borghen sien enich ghebrec dat wi hem niet en voldaden alsulc voerwaerde als hier voerscreven staet, so gheloven wi in goeden trouwen ende zekeren bi onser zekerheid elc van ons voerghenoemt binnen Sinte Gheertruden bergheny' te comen ligghen op onsen eighenen coste tot heren Jans maninghe voers. of tot sijns ghewaerds boden; ende elc ridder mach voer hem seinden ende in sine stede twie eersamez' knapen, ende elc knape enen eersamena'' knape; ende van dane niet te sceidene voer dat wi heren Janne voers. ghehelijc endeb'' al voldaen sellen hebben alsulke gheloeftec'' ende voerwarde alse voerscreven sijn. Ende wi Willemd'' grave van Henegouwene'' etc. om bede ende versoeke van Philips van Wassenaer voers. sijn overborghe worden dese voirwaerde ende gheloefte te voldoen, waer enich ghebrec an hem of ane sine borghen. Ende ic Philips voers. ghelove minen borghe te houden scadeloesf'' van deser borchtochten op alle goet dat ic hebbe, leen ende eighen, so waer dat gheleghen is.

Ende omdat wi willen dat alle dese voerwaerde ende gheloeften vast, ghestade ende ghetrouweliken ghehouden bliven, hebben wi Philips van Wassenaer, Didderic van Leyden, borchgrave van Leiden, Jacob van g'' Woude, riddere, Willemh'' van Leiden, Jan van i'' Wateringhej'', Didderic van Alkemade ende Didderic van der Made alse borghe met ghesamender hand ende elc voer alle desen brief bezeghelt met onsen zeghelen. Ende wi Willem grave van Henegouwenk'' etc., hebben alse overborghe desen brief met hem l'' lieden bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende ses ende twintich des vridaghes na Jaers dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum etm'' Willemn'' camerlinc.

a
Northoll. A.
b
Flor. A.
c
Gher. A.
d
de e tussengeschreven B.
e
Ph's B.
f
Phillips B.
g
Hollan. A; Holl. B; deze afkortingen worden hierna niet meer aangegeven.
h
Torn. A; Toern. B.
i
ontbr. B.
j
kreghe B.
k
Lizebētē B.
l
coman B.
m
heer leec A; heer | lic B.
n
voirt goden B.
o
Heilwighen B.
p
Ghoden B.
q
S gecorrigeerd A; Symons B.
r
Benthē A; Bentē B.
s
Rijnland B.
t
aesdomich B.
u
sond't A.
v
Lizebet B.
w
te B.
x
Rijnland B.
y
aesdomschen B.
z
goet B.
a'
ontbreekt hier het voegwoord of? AB.
b'
effen B.
c'
Philips B.
d'
sonder't A.
e'
tscout B.
f'
oi verdwenen in een gat in het perkament A.
g'
ontbr. B.
h'
volgorde: maken sal hondert pond ende tien pond Holl. sjaers tote horer lijftochte B.
i'
minder (mind'), verbeterd uit meer B.
j'
Dieric B (deze variant, in B steeds geschreven, wordt hierna niet meer aangegeven.
k'
van Leyden ontbr. B.
l'
Will'm A; Will. B.
m'
Leyden B.
n'
Wet'inghe B.
o'
der meerer B.
p'
ontbr. B.
q'
Heneg. A; Heynn. B.
r'
Holl. AB.
s'
c' boven de regel toegevoegd B.
t'
van Leyden ontbr. B.
u'
Leyden B.
v'
Woud'e B.
w'
Will. B.
x'
Wet'inghe B.
y'
berghe B.
z'
eersūme B.
a''
eersūmen B.
b''
ghehilicende, verbeterd uit ghelijc ende B.
c''
beloeft' B.
d''
Will. B.
e''
Heneg. A; Heynn. B.
f''
volgorde: scadeloes te houden B.
g''
hier den B.
h''
Will. B.
i''
hier der B.
j''
Wat'inghe AB.
k''
Heneg. A; Heynn. B.
l''
hier beyden, geëxpungeerd B.
m''
boven de regel toegevoegd B.
n''
Will. AB.
Oorkonder: Filips van Wassenaar
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth, echtgenote van Filips van Wassenaar, en haar vader heer Jan van der Dussen, ridder