Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X053v_275_1 NH_K_X054r_275_2 B NH_G_X040v_275_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 53v-54r, nr. 274 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 40v, nr. 268 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vóór de initiaal een horizontaal streepje. – Beneden in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 375-376.

Vgl. nr. NH 273, alwaar tevens een noot over de hierin gebruikte jaarstijl, alsmede nrs. NH 274 en 276.

Allen denghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen, wi Jan van der Dussen, ridder, ende Jan, sijn sone, maken cond ende kenlijc dat wi ghelovet hebben ende gheloven Philips van Wassenaer met Lizebetten onser dochter Jans van der Dussen voers. in wittighen huwelike driehondertb pond Hollandsec penninghen, den goeden groten conincs Tornoisd te payen voer acht penninghee of die waerde daer tieghen, tot sinen wille ende vijftich lb. sjaers payments voers. vrijs tgheltsf, elc sjaers te ghelden tote Paeschen binnen viertien daghen daer nag ombegrepen. Ende om alle dese voerwarde te voldoen so bidden wi ende versoeken edele liede, onse lieve vriende heren Niclaish van der Merewedei, riddere, Janne van Dronghele, Janne uter Spike, Janne Hessels sone ende Janne Brievonc dat si onse borghen werden tieghen Philips voers. ende desen brief met ons bezeghelen willen; ende om die meerej zekerheid so bidden wi onsen lieven ende gherechten here, onsen lieven here den grave van Henegouwenk etc., dat hi een overborghe voer ons si ende desen brief met ons ende met onsen borghen bezeghelen wille.

Ende wi Niclaisl van der Merewedem, ridder, Jan van Dronghele, Jan uter Spike, Jan Hessels sonen ende Jan Brivonc maken cond allen lieden dat wi om bede wille ende versoeke heren Jans van der Dussen ende Jans, sijn soens, sijn hore borghe worden tieghen Philips voers. van alsulker gheloeften als hio hem ghelovetp hebben met Lizebetten voers., heren Jans dochter van der Dussen voers. Ende waer ane heren Janne van der Dussen q ende Jan sinenr sone voers.s enich ghebrec ende ane ons die sien hore borghen, dat wi hem niet en voldaden alsulke voerwaerde alse hier voerscreven staett, so gheloven wi in goeden trouwen ende zekeren bi onser zekerheid elc van ons voerghenoemd binnen Delf teu comen ligghenv op onsen eyghene coste tot Philips maninghe voers. ofw tot sijns ghewaerts boden; ende elc ridder mach voer hem senden ende in sine stede twie heersamex knapen, ende elc knape enen heersameny knape; ende van dane niet te sceidene voerz dat wi Philips voers. ghehelijc ende alle voldaen sullen hebben alsulc gheloeften ende voerwaerdena' alseb' voerscreven sienc'. Ende wi Willemd' grave van Henegouwene' etc. om bede ende versoeke van heren Jan van der Dussen ende Janne sinen sone voers. sien overborghe worden dese voerwarde ende gheloefte te voldoen, waer enich ghebrec ane hemef' of ane horen borghen. Ende wi Jan van der Dussen ende Jan sijn sone voers. gheloveng' onsen borghen te houden scadeloes van deser borchtochte.

Ende om dat wi willen dat alle dese voerwaerde vast ende ghestade bliven, hebbe wi Jan van der Dussen ende Jan sijn soen, Niclais van der Merewedeh', ridder, Jan van Dronghelei', Jan uter Spike, Jan Hessels sone ende Jan Brievoncj' alse borghen met ghesamender hand elc voer alle desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ende want wi Jan heren Jans sone van der Dussen ghienen zeghele en hebben, so ghelove wi ende orkonden alle dese voers. voerwaerde onder dergheenrek' zeghele die desen brief bezeghelt hebben. Voirt eest voerwaerde dat die pacht van den vijftich ponden sjaers voers. in sal gaen tote Paeschen nu naistcomende over enen jaerl'; ende alle ding sonder arghelist. Ghegheven in jaer ons Heren M CCC ende zes ende twintich des vridaghes na Jaers dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Willemm' camerlinc.

a
nl. de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 274 genoemde Filips van Wassenaar B.
b
i bovengeschreven A.
c
Holln. A; Holl. B.
d
Tor. A; Toir. B.
e
volgorde: voir achte penninghe te payen B.
f
ghels B.
g
gevlekt (aanvankelijk doorgestreept?) A.
h
Niclays B.
i
M'ewede A; Meerwede B.
j
der meerer B.
k
Heneg. A; Heynn. B.
l
Niclays B.
m
M'ewede A; Meerwede B.
n
f. B.
o
si B.
p
boven ve een overtollige afkortingsstreep A.
q
hier voirs. B.
r
e onduidelijk vanwege een correctie A.
s
ontbr. B.
t
staen B.
u
ontbr. B.
v
legghende B.
w
boven de regel toegevoegd A.
x
eersūme B.
y
eersūmen B.
z
wer B.
a'
verbeterd uit voirs. B.
b'
alser B.
c'
staet B.
d'
Will. B.
e'
Heneg. A; Heynn. B.
f'
hom B.
g'
gh verbeterd uit andere letters, waarvan de eerste een f A.
h'
M'ewede A; Meerwede B.
i'
Dr bovengeschreven A; der Onghele B.
j'
B gecorrigeerd A.
k'
der ghere B.
l'
dus op 12 april 1327.
m'
Will. AB.
Oorkonder: Jan van der Dussen, ridder, en zijn zoon Jan
Destinataris: Filips van Wassenaar en diens echtgenote Elizabeth, dochter van Jan van der Dussen