Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X054r_276_1 B NH_G_X041r_276_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 54r, nr. 275 (primaire registratie).

Vóór de initiaal een diagonaal streepje.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 41r, nr. 269 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan vander Dussen.

In de bovenmarge: Noerdholland. Precedit Janne van der Dussen ridder. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 376.

Vgl. nr. NH 273, alwaar tevens een noot over de hierin gebruikte jaarstijl, alsmede nrs. NH 274 en 275.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen maken wi cond Jan van der Dussen, ridder, ende Jan van der Dussen, oustea soen haren Jans van der Dussen voers. Want onse lieve ende gherechte here, haer Willemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc., voir ons ende voir onse borghe als van den huwelic goede dat wi Philips van Wassenaer gheloeft hebben te gheven met joncfrouwe Lizebetten, onser dochter Jans van der Dussen ridders voers., in wittighen huwelike, ende overborghe gheworden es om onsee bede willen alse van drie hondert pont Hollandsf, den goeden groten over achte penninghe gherekent jof paymentg daer jeghens, Philips voers. te gheven toeth sinen wille ende vijftich pond Hollandsi sjaers vrijs tghels, te betalen alle jare tote Paesken, so ghelovej wi voer ons ende voer onse nacomelinghe op alle onse goed, ghewonnen ende onghewonnen, onsen lieven here den grave voers. ende sine nacomelinghe van der borchtochte ende van allen voerwarden alse die brief hout scadeloes te quiten toet sijns selves segghen.

In orkonde etc. Ghegheven toet Sinte Gheerden berghek des vridaghes na Jaersl dach int jaer ons Heren M CCC ende zes ende twintich.

 

m Ista littera est sub Enghelberton.

a
outste, de eerste t bovengeschreven B.
b
Will. B.
c
Heneg. A; Heyn. B.
d
Holl. AB.
e
onser B.
f
Holl. AB.
g
tpayment B.
h
te B.
i
Holl. AB.
j
ghe love A.
k
berchghe B.
l
verbeterd uit Jans A.
m
het volgende door andere hand A.
n
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Jan van der Dussen, ridder, en zijn oudste zoon Jan
Destinataris: graaf Willem III