Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X057r_285_1 B NH_G_X044v_285_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 57r, nr. 284 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 44v, nr. 278 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

VerBadelogen Willems wijff van Leyde lijfftocht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 385.

Ic Dieric burchgravea van Leyden, ridder, make cont allen luden dat Willemb van Leydenc, mijn broder, voer mi comen es ende hevet mi ghebeden vriendelic dat ic ver Badeloghend, sinen wive, gheven wille tote hare lijftochte van mi te houden alsulc goet alse Willem van Leydene vors. van mi hout te lene, legghende in zulken steden als hier nae ghenoemt sijn, dats te wetene: in Valkenburch ambocht neghen morghen lands dat gheheten es Woutersbroecf; voert vierdalf morghen lands die Willem vors. cochte jeghens Diericg van Zevenhusen; item int ambocht van Oestgheesth neghen morghen lands die Willem voernoemt cofte jeghens mi; voert vijftalf morghen lands die mijn here onse vader, daer God die ziele of hebben moet, Willem gaf doe hine van hem goede; item vierdalf morghen lands die Willem vors. cochte jeghens Cocsinsi kindere ende ene morghen die hi cochte jeghens heren Jan van den Zile, legghende in die Ruwe ziddej; voert drie morghen die Willem vors. cochte jeghens Petmans kindere ende anderhalf morghen die hi wandelde jeghen der abdissen van der Lee; item vijf hond lands die mijn here onse vader hem gaf, legghende achter Jacob Pouwelsk soens; voert vijf morghen lands ende II hond an den dijc dat Willemsl land gheheten es; item in Polegheesterm ambocht vijftalf n hond lands die Willem vors. cochte in Willem Mommeno lande; voert vijftalf morghen lands die Jacob Muerkijn nu te tide in hueren hevet; item vierdalf morghen die Diericp Petmans sone nu te tiden in hueren hevet; voert anderhalfq morghen die Clays Duenevoetr nu in hueren hevet; item II morghen die Willem vors. cochte jeghens Petmans kindere vor sinen lane ten Poele; item die woninghe upt Zands met al den lande datter toe behoert, dats te verstane tuschen tscut ende den Rine; voert up die zuytzide alse verre als die plaetse gaet ende up die noertzide streckende an den Vliet ende die weyde alsoe alse ter woninghe toe behoert; item int ambocht van sGraven zande in Teylinghert land vijf morghen lands; voert in Monsterambochtu zestalf morghen lands, legghende an den Zuartenv dijc bi der huele; item zevendalf morghen lands in die Laghe doer toghe. Ende want Willem mijn broder vors. al dit vorscreven goet van mi hout te lene ende w hijs begheert, zoe hebbe ic ver Badeloghenx, sinen wive voernoemt, ghegheven al dit vorseyde goit van mi te houden tote hare lijftocht, sonder enigherhande arghelist.

Ende want ic al dat hier vorscreven es vaste ende ghestade houden wille, zoe hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghele; ende om die meere zekerhede hier of hebbe ic ghebeden minen lieven ende gherechten here, heren Willem grave van Heynnegouweny etc., ende minen mannen heren Jacob van den Woude, heren Jan van den Zile, ridderen, Willem van Leyden minen broder zelve vorscreven, ende Henricz Strevelanda', knapen, dat si desen brief met mi beseghelen willen. Ende wi Willem grave vors., Jacob van den Woude, Janb' van den Zilec', ridders, Willem van Leydend' ende Henrice' Strevelandf', knapen, om bede wille heren Dierixg', borchgraven vorscreven, hebben desen brief bezeghelt met hem met onsen seghelen in kennesse van al deser ding vorscreven. Dese brief was ghegheven int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich des vrijdaghes nae Paeschdach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
h verbeterd uit g A.
b
Will. AB; deze afkorting, hierna steeds gebruikt in A en B, wordt verder niet meer aangegeven.
c
Leyd. B.
d
verBadeloghen B.
e
Leyd. B.
f
Wout'sbroec AB.
g
Dier. AB.
h
Oest gheest B.
i
Coesijns B.
j
Ruwe zudde B.
k
Polwels B.
l
Will. AB.
m
Polegheest' A; Poelgheest' B.
n
hier mor, doorgestreept B.
o
Mōmē of mogelijk Mōniē, tussen M en o een geëxpungeerde c A; Mōmē, de eerste letter gecorrigeerd B.
p
Dier. AB.
q
handerhalf B.
r
Donevoet B.
s
up tZant B.
t
Teyligher B.
u
Monst'amb. A; Monster amb. B.
v
Suarten B.
w
hier hise, doorgestreept A.
x
verBadeloghen B.
y
Heynn. AB.
z
Henr. A; Heynr. B.
a'
Strevel., de r gecorrigeerd A.
b'
Janne B.
c'
Zijl B.
d'
Leyd. B.
e'
Henr. A; Heynr. B.
f'
Strevel. AB.
g'
Dier. A.
Oorkonder: Dirk, burggraaf van Leiden
Destinataris: Willem van Leiden en zijn echtgenote vrouw Badeloch