Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X057v_286_1 B NH_G_X044v_286_1 NH_G_X045r_286_2 NH_G_X045v_286_3

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 57v, nr. 285 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 44v-45v, nr. 279 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Hilixe voirwairde Heinric van Zanthorst etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 382-383.

Gezien de plaats van deze tekst in het primaire register A, zal de oorkonde zijn uitgevaardigd in maart 1326, zodat bij de datering een winterstijl is gevolgd en niet de paasstijl (zie de Inleiding). Bovendien blijkt uit het itinerarium van Willem III dat deze in maart 1327 in Gulik en Zeeland was, in maart 1326 inderdaad in Den Haag.

In den name Goeds Amen. Wi Arnouda van Groneveldeb, ridder, Jan van Polanenc, Diericd van der Does, Jan van Foreeste, Dieric van Zanen, Enghebrechtf van Voerscoten ende Diericg van Zandwijch, knapen, maken cont ende kennelic allen luden dat wi overeenghedraghen sijn ende oec borghen sijni van allen vorwaerden alser nae ghescreven staen in allen manieren, alse datj here Dierick van Outsornel, ridder, gheven zal Heynricm van Zandhorstn, onsen neve, met joncfrou Machtelden siere dochter in witteliken huwelike, vier hondert pond Hollandso, wilke IIIIC lb. Hollandsp q haer Diericr vors. uyt reken zal in Heynrixs scout vorscreven; voert zal here Dierict houden Heynricu ende joncfrou Machtelden vorscreven vier jare alse van eten ende vanv drinken tote sinen huyse, waer dat hiw wonachtich es. Ende here Diericx vorsproken zal betalen Heynricy die vier hondert lb. vors. in manieren als hier nae volghet, dat es te verstane dat haer Diericz voernoemt of doen zal ende quite scelden Dierica' van der Does, Heynrixb' zuagher vorscreven, van C ende X lb. Hollandsc' alse van Henrixd' zuster medeghave, Dierixe' wijf, te betalen hoevedelinghef' penninghe te Voerscoteng' market ende te Valkenburchh' market naest comende. Voert zal here Dirici' of doen ende quijt doen scelden Lizebettenj', Willemk' ver Baertenl' soens wedewe, ende sinen erfnamen IIC ende tneghentich lb. Hollandsm' in minderinghe van zelkern' scout alse Henrico' en sine evenknien Lizebetten ende Willemsp' erfnamen vorsproken scoudich waren. Voert zal Heynricq' van Zandhorstr' maken joncfrou Machtelden sinen wive, heren Dierix dochter vorscreven, tote hare lijftochte vive ende viertich pond Hollandss' jaerlixt', in dusdanighen vorwaerden: waer dat Henricu' storve ende ene wittelike boerte bi joncfrou Machteldenv' vors. liete levende na siere doet, zoe zoude si joncfrou Machteltw' vive ende dortich pond hebben jaerlixx' tote hare lijftocht ende niet meer; ende liete hi na siere doet ghene levende boerte bi joncfrou Machteldeny' vorscreven, zoe zoude si hebben vive ende viertich pond jaerlixz' vol ende al alst vorscreven es. Waer oec dat zake dat Henrica'' vors. storve ende en gheen kint ghewonnenb'' hadde bi joncfrou Machteltc'' sinen wive, dicke ghenoemt, zoe zoude sid'' joncfrou Machtelte'' dan uytgaen met hare lijftochte ende met zulker medegave als si an Henricf'' brochte ende vorsproken es, sonder enigherhande scout te ghelden die Henricg'' ende si scoudich waren dese medeghave vors. te ghelden te vier jaren dan naest comende, alse tote elken jare C lb. Hollandsh'', went die vier hondert ponden al betaelt waren. Mar zoei'' waneer j'' si kint ghewonnen hebben, blijft te live jof storvet, zoe zal al eyghelic goet menghen ende wi borghen zullen quite wesen van der medegave. Waer oec dat joncfrou Machtelt storve eer Heynrick'' van Zandhorstl'' haer man, ende si gheen kijnt bi hem ghewonnen en hadde, zoe zouden hare erfname vier hondert lb. vryelike m'' hebben sonder alle scout te betalen te IIII jaren dan naest comende, alse tote elke jare C lb. Hollandsn'', went die IIIIC lb. van hare medegave vol ende al betaelt waren. Voert waer dat zake dat ane desen vorwaerden vorscreven yet ghebrake, zoe zouden wi borghen vornoemt die ons verlien borghen te wesen met ghesamender hand ende elc voer al in varen leggheno'' tote Haerlem tote heren Dierixp'' van Outsorne vermaninghe of sijns ghewaerts boden jof siere erfname, waer dat sijns ghebrake, ende ons zelven daer in te winnen ende niet dane te varen eer alle vorwaerde vorscreven vol ende al ghedaen waren; ende elke van desen borghen mochte vor hem legghen doen enen goden knaep oft hem zelven niet ghescien en mochte, die wonachtich ware buter poerte van Haerlemq''. Ende wi Henricr'' van Zandhorsts'' vorscreven ende Dierict'' van Zandhorstu'', mijn broder, v'' hebben beloeft ende beloven met ghesamender hand up alle onse goet, zoe waert gheleghen es, alle die borghe voernoemt scadeloes te houden. Voert zoe hebben wi ghebeden onsen lieven ende gherechten here, den grave van Heynegouwenw'' endex'' vany'' Hollandz'', dat hi een overborghe wesen wille van allen vorwaerden alsea''' vorscreven esb''', ende beloven hem up al onse goet zoe waer wijt hebben, rorende ende onrorende, daer of scadeloes te houden. Ende wi Willemc''' grave etc. om bede Henrixd''' van Zandhorste''' vors. verlien ons een overborghe te wesen, alle vorwaerden vorsproken doen te houden alser vorscreven es. Ende wi Henricf''' van Zandhorst endeg''' Dirich''', broders vors., verlien ons beden met samender hand ende verzekeren up al onse goet zoe waert gheleghen es, rorende ende onrorende, onsen lieven ende gherechten here den grave van Heynegouweni''' ende van Hollandj''', heren Arnoude van Groneveldek''', Janne van Polanen, Diericl''' van der Does, Janne van Foreest, Diericm''' van Zanenn''', Enghebrechto''' van Vorscotenp''' ende Diericq''' van Zandijcr''', borghen vorscreven, in allen pointen ende manieren alst vorsproken es scadeloes te houden.

In kennesse ende in zekerhede van allen vorwaerden vorscreven hebben wi Heynrics''' van Zandhorstt''' ende Diericu''' van Zandhorstv''', mijn broder vorscreven, desen brief mede beseghelt met onsen borghen heren Arnoude van Groneveldew''', Jan van Polanenx''', Dieric van der Does, Janney''' van Foreest, Diericz''' van Zanen, Enghebrechta ende Diericb van Zandwijcc voerghenoemt, ende hebben ghebeden onsen lieven ende gherechten here den grave van Heynegouwend ende van Hollande dat hi desen brief beseghelen wille f met sinen seghele. Ende wi Willemg grave etc. om bede Heynrixh ende Dierix, sijnsi broders, ende omdat wi willen dat alle vorwaerden vorscreven vaste ende ghestadej bliven zonder ghebrech, hebbenk oec mede desen brief beseghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes nae sente Gregorijsl dach int jare ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Aernoud B.
b
Gronenvelde B.
c
Pollanen B.
d
Dier. AB.
e
Freest B.
f
Enghebr. AB.
g
Dier. A.
h
Zandwic B.
i
ende oic borghen sien door andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
d gecorrigeerd A.
k
Dier. A.
l
Outsoerne B.
m
Heynr. AB.
n
Zanthoerst B.
o
Holl. AB.
p
Holl. AB.
q
hier vors., doorgestreept A
r
Dier. AB.
s
Heynr. A; Heynrics B.
t
Dier. B.
u
Heynr. AB.
v
ontbr. B.
w
dat en hi gescheiden door een verticale streep A.
x
Dier. AB.
y
Heynr. AB.
z
Dier. AB.
a'
Dier. AB.
b'
Heynr. AB.
c'
Holl. AB.
d'
Heynr. B.
e'
Dier'x B.
f'
hoefdelinghe, de laatste h bovengeschreven B.
g'
Voirscotenre B.
h'
Valkenbur. B.
i'
Dier. B.
j'
Lizebēten B.
k'
Will. B.
l'
verBaerten B.
m'
Holl. AB.
n'
sulker B.
o'
Henr. A; Heynr. B.
p'
Will's B.
q'
Heynr. AB.
r'
Zandhurst B.
s'
Holl. AB.
t'
sjaers B.
u'
Heynr. B.
v'
Macht. B.
w'
Macht. B.
x'
sjaers B.
y'
Macht. B.
z'
sjaers B.
a''
Henr. A; Heynr. B.
b''
wonnen B.
c''
Macht. B.
d''
suoudsi met de eerste u geëxpungeerd B.
e''
Macht. B.
f''
Henr. A; Heynric B.
g''
Henr. A; Heynr. B.
h''
Holl. AB.
i''
ontbr. B.
j''
hier dat, doorgestreept A.
k''
Heynr. AB.
l''
van Zandhorst ontbr. B.
m''
hier ghebruken, doorgestreept A.
n''
Holl. AB.
o''
legghende B.
p''
Dier'x B.
q''
H'lem A; Haerl. B.
r''
Henr. A; Heynr. B.
s''
Zandhoerst B.
t''
Dier. AB.
u''
Zandhoerst B.
v''
hier ende, geëxpungeerd B.
w''
Heyn. A.
x''
onder een vlek (verwijderd?) B.
y''
ontbr. B.
z''
Holl., door andere hand boven de regel toegevoegd B.
a'''
alser B.
b'''
ontbr. B.
c'''
Will. AB.
d'''
Henr. A; Heynr. B.
e'''
Zandhoerst B.
f'''
Henr. A.
g'''
Zandurst ende door andere hand boven de regel toegevoegd B.
h'''
Dier. B.
i'''
Heyn. A; Heynn. B.
j'''
Holl. A; etc. i.p.v. ende van Holland B.
k'''
Gronenvelde B.
l'''
Dier. A.
m'''
Dier. A.
n'''
Sanen B.
o'''
Enghebr. AB.
p'''
Voerscot', voorafgegaan door een letter s B.
q'''
Dier. AB.
r'''
Zandwic B.
s'''
Heynr. AB.
t'''
Zandhoerst B.
u'''
Dier. AB.
v'''
Zandh. AB.
w'''
Gronenvelde B.
x'''
Polan B.
y'''
Jan B.
z'''
Dier. AB.
a
Enghebr. AB.
b
Dier. A.
c
Zanduic B.
d
Heyn. A; Heynn. B.
e
Holl. A; etc. i.p.v. van Holland B.
f
hier en hierna om een gat in perkament heen geschreven A
g
Will. AB.
h
Heynr. AB.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
aldus B; ghe | (op de volgende regel het woord niet afgemaakt) A.
k
en verdwenen in het gat in het perkament A.
l
G'gorijs B.
Oorkonder: Arnoud van Groeneveld, ridder, en Jan van Polanen, Dirk van der Does, Jan van Foreest, Dirk van Zanen, Engebrecht van Voorschoten en Dirk van Zandwijk, knapen
Destinataris: Hendrik van Zandhorst en zijn echtgenote jonkvrouw Machteld, dochter van Dirk van Oudshoorn