Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X059r_296_1 NH_K_X059v_296_2 B NH_G_X046v_296_1 NH_G_X047r_296_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 59r-59v, nr. 295 (primaire registratie).
Opschrift:

Cappelrie opt thuys tot Oesterhout.

In de marge een kruisje.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 46v-47r, nr. 289 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Van een capelry gesticht bij Willem van Duvoirde etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 390-391.

In den name des Vaders, des Soens ende des Heylighen Gheest Amen. Ic Willaema van Duvordeb, camerlinc mijns heren des graven van Henegouwenc ende van Hollandd, machtich ende wetende mire zinne binnen minen zonden levene hebbe ghemaecte ende make in oflate van minen zonden ende in eweliker ghedinkenesse mire liever vrouwen veren Philippre, wilen eer gravinnen van Henegouwenf ende van Hollandg, daer God die ziele of hebben moete, mijns heren sgraven voers., mijns vaders ende mire moeder zielen ende der miere in der eeren Goeds, onser Vrouwen ende sinte Katerinenh ene capelrie, jaerlix te verdienen bi enen goeden capellain, daghelix messe opi te doene zo wanneer hijs ghestaet es bi zire consciencie in minen huze tote Oisterhoutej of daer mik goed dinken zal dat icse doe verdienen alse langhe als ic selve leve, ende na miere doet ewelike te verdienen in die kerke toet Sinte Gheerden berghel m in onser Vrouwen capelle an die noerdzide, enen ware of icse bi minen levene elwaer sette te verdienen. Ende dese voerseide capelrie hebbe ic ghedoeteerd ende fundeerd op dese renten die hier na volghen: in den eersten op enen camp lands die heet die Capellecampo, legghende an derp lane bi minen huze in der Lireq dat Hughen uter Lirer was, die hout jeghens twee morghen luttel min ofte meer; item op enen camp lands diemen heet die Loetes, legghende bi der zelver woninghe ende nu Willaemt Coemanu in huren heeft, die hout jeghens vier morghen luttel min ofte meer; item op zestalf morghen, een hont ende dertien ghaerden lands legghende bider selver woninghe, die nu Arnoud die Bamkerv in huren heeft. Al dit land voerscreven hebbe ic vrielike ende ervelike op ghedraghen ende dreghe op ende scelde quite ewelike ende emmermeer van desen daghe voerd te bliven met alle der renten ende vervalle dier of w comen moghen deser capelrie voerscreven tote des capelaens behoef, diese besitten zal vrielighex te ghebruken ende op te heffen jaerlix zonder enichy wederzegghen van mi of van minen nacomelinghen, in dier manieren dat die capelain van den reetsten renten die jaerlix van desen lande comen zullen voren uyt nemen ende op heffen zal elf pond Hollandsz tote zire jaerlixer renten, die hem altoes bliven zullen toter capelrien daer icse mede doteert ende fundeerd hebbe; ende so wat boven den elf pond Hollandsa' jaerlix van den lande comen mach, dat die cappellain bi sire conscientie dat gheve om scoen ter armer behoef daer hi die cappelrieb' verdienen zal ende mine c' ziled' ende der gheree' die hier voernoemd sijn. Ende die ghifte van deser cappelrie houde ic ane mi selven alsef' langhe als ic leve, te gheven enen cappellaen die ic wille so wanneer si open worde; ende na mire doet die ghifte daer of te comen op minen outsteng' wittachtighen sone, ende en liet ic ghenen soen, op mire outstenh' wittachtigher dochter, ende alsoe voerd op den outsten zoen, ende ghebrake des soens, op der outster dochter, ende alsoe voerd van der ere gheboerte op deri' andre. Ende ghebrake mijns zonder wittachtighenj' k' kint van minen live te laten, dat die ghifte quame op Janne van Polanen minen broeder, des hi levede, ende na hem op sinen outsten sone; ende en hadde hil' ghenenm' soen, op zire outster dochter; ende ghebrake sijns sonder wittachtichn' kint, zo wilde ic dat die ghifte quame op Kerstineno' mire zuster, Arnoudsp' wijf van derq' Dorpe, of op hare ouste kint, waerd zoen ofr' dochter; ende ghebrake hairs zonder kint, zo wilde ic dat die ghifte quame ane minen here den grave voers. of ane zinen rechten erfname grave van Hollands'.

In kennesse hier of ende omme dat ic wille dat dit ewelike vaste ende ghestade blive zonder enich wederzegghen, so hebbet' ic desen brief open bezeghelt mit minen zeghel; ende omme die meerre zekerhede ende vestenesse hebbe ic ghebeden minen lieven here, heren Janneu' bi der ghenaden Goeds bisscop van Utrecht, ende minen lieven herev', heren Willaemw' grave van Henegouwenx' y', van Hollandz', van Zelanda'' ende here van Vrieslandb'', dat hi dese stucken confirmeren ende met mi bezeghelen willec''. Ende wi Jan, bider ghenade Goeds biscop van Utrechtd'', om Goeds dienst te helpen meersen ende om Willaemse'' goede meninghe ende begheerte van onser macht confirmere dese vorseide capelrie in alre manieren alse Willaemf'' hier ghemaect heeft in desen brief, daer wi onsen zeghel met hem ane ghehanghen hebben. Ende wi g'' Willaemh'' grave van Henegouweni'' etc. om ons Heren dienst te vorderen ende om Willaemsj'' ons camerlincs bede willen k'' hebben alle die leenwaer of alsulken eyghendoem ende recht als ons toe behoeren mochte of ane comen, in wat manieren dat ware, van alle desen voerscreven lande dat tote deser capelrien bewiset ende beset es vrielike ende ewelike quite ghescouden, ende willen dat dit voerseide land ervelike ende emmermeer bliven deser capelrien sonder enich wederzegghen of anetale van ons of van onsen nacomelinghen, ende dat dese capelrie vortga ende ewelike ghestade blive in alre manieren als hier voerscreven es in deser lettere, die wi mede bezeghelt hebben met onsen zeghele met onsen here den bisscop van Utrecht ende met Willaeml'' onsen camerlinc voerscreven, ter meerre orkonde van desen dinghen. Dit was ghemaect, ghedaen, ghegheven op sinte Urbaens dach int jaer ons Heren Mo CCC ende zesse ende twintichm''.

a
Willaen A; Will. B.
b
Duvenvoerde B.
c
Heneg. A; Heynn. B.
d
etc. i.p.v. ende van Holland B.
e
m verbeterd uit na A.
f
Heneg. A; Heynn. B.
g
Holl. AB.
h
Kat'inen A.
i
ontbr. B.
j
Oist'houte A; Oerst'hout B.
k
tmi B.
l
b'ghe B.
m
hier toet sin, geëxpungeerd B.
n
en B.
o
Capelle camp B.
p
die B.
q
Liere B.
r
Liere B.
s
Locte B.
t
Will. B.
u
Coman B.
v
k onduidelijk (verbeter uit b?) A.
w
hier comen, doorgestreept A.
x
vrylike B.
y
ontbr. B.
z
Holl. AB.
a'
Holl. AB.
b'
r verbeterd uit een opgaande letter A.
c'
hier om een vouw in het perkament heen geschreven B.
d'
ziele B.
e'
de woorden der en ghere gescheiden door een verticaal streepje A.
f'
also B.
g'
de eerste t bovengeschreven A.
h'
outster B.
i'
ter B.
j'
wittachtiger B.
k'
hier boerd, doorgestreept A.
l'
haddi, de tweede d onduidelijk B.
m'
enghenen met de beginletters en doorgestreept A; ghienen B.
n'
wittachtiger B.
o'
K'stinen B.
p'
Anouds A; Arnouts B.
q'
den B.
r'
waert B.
s'
Holl. AB.
t'
hebben A; heb B.
u'
Jan B.
v'
verbeterd uit heren A.
w'
Will. B.
x'
Heneg. AB.
y'
hier ende, doorgestreept A.
z'
Holl. AB.
a''
Zel. A; Zeel. B.
b''
Vriesl. A.
c''
verbeterd uit willem A.
d''
Utr. B; de passage ende minen lieven here heren Willaem ... Utrecht door andere hand in de marge toegevoegd B.
e''
Will. B.
f''
Will. B.
g''
hier wi, doorgestreept A.
h''
Will. AB.
i''
Heneg. A; Henn. B.
j''
Will. B.
k''
hier ende boven de regel toegevoegd B.
l''
Will. B.
m''
XXVIo i.p.v. Mo CCC ... twintich B.
Oorkonder: Willem van Duivenvoorde, grafelijk kamerling
Destinataris: de kapelaan die de gestichte kapelanij zal bedienen