Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X060r_300_1 B NH_G_X047v_300_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 60r, nr. 299 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 47v, nr. 293 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Engebrechta van Reynsburch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 391.

Wi Willaemb grave etc. maken cont ende kenlic allen ludenc dat wi om Goeds willen ende omd bede der vrouwen van Reynsburche ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Enghebrecht, den scip man van Reynsburchf voirs.g, met sinen scepe of waghen tollen vri te varen ende te keren doer Woerden, doer die Goude ende doer Oudewaterh; waer om wi i ombieden ende bevelenj ju allen die onse tolnaers nu siet of hier na wesen sult in desen drien steden voirghenoemd dat ghi hem dese vriheyt van tollen te gheven ghebruken laet, want wijt willen ende hem ghegheven hebben durende tonsen weder segghen.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voir sinte Jansdach k middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintichl.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem m.

a
Engebr. B.
b
Will. B.
c
etc. i.p.v. ende kenlic allen luden B.
d
ontbr. B.
e
Rensbur' B.
f
Reynsb. B.
g
ontbr. B.
h
Oudewat' A; Oude wat' B.
i
hier twee geradeerde letters, mogelijk iv (het woord ju) A.
j
bevelē, door andere hand verbeterd uit bevē B.
k
hier te B.
l
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
m
hier personaliter B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Engebrecht, schipper van Rijnsburg