Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X060r_302_1 NH_K_X060v_302_2 B NH_G_X048r_302_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 60r-60v, nr. 301 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 48r, nr. 295 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Van enen gescill tuysschen Jan Engebertsa z. up die een zijde ende hoeren lantzaten up dandere.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 395.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cont etc. dat een twi was tuschen Jan Egghebrechtsd ende sinen wive, Pieters dochter van Minnichijne, up die ene side ende horen landsaten van Gravencoep up die ander zide, des si an beyden zidenf an onse segghen bleveng na der warride ende na den betoghe dat sier of hadden, dair wi ene warride of hebben doen zoeken; wair of wi wel beraden onse zegghen uten in dier maniren dat die eerste tien satenh legghende inti zuytende van Gravencoep an den Niewenj broec gheven zullen elcs sjaers van elker zate dertien scellinghe Hollandsk, voird l zullen die tien zaten dair naest an gheleghen noerdwaerd elke zate gheven elcs sjaers elf scellinge Hollandsm, voird n zullen die leste tieno zaten dair an legghende noerdwaerd van elker zate gheven elcsp sjaers X scellinge Hollandsq; ende dese pacht zal den buren erflike duren. Voird zullen die scotbaer lude van Gravencoep mit allen scotbaren goede ons jaerlics gheven ute den menen r ambochte een pond Hollandss te scote, die ene helfte te sinte Maertijns misset alle jare in den winter ende die ander helfte te meye.

Ende want wi willen dat dit ghestade ende welu ghehouden blivev, zo hebben wi desen brief open beseghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des saters daghes na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintichw.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Engebts (een afkortingsteken is niet zichtbaar) B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Enghebrechts f. B.
e
op de vier stokken aan het eind van het woord slechts één accent voor i AB; Mimuchijn B.
f
ontbr. A.
g
door andere hand bovengeschreven AB.
h
tiensaten AB.
i
in A.
j
Nuwen B.
k
Holl. AB.
l
hier so B.
m
Holl. AB.
n
hier so B.
o
t verbeterd uit z A.
p
gecorrigeerd A.
q
Holl. AB.
r
hier recht, geëxpungeerd B.
s
Holl. AB.
t
11 november.
u
ontbr. B.
v
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
w
XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Egberts en diens echtgenote, dochter van Pieter van Minnekijn, enerzijds en hun landzaten van 's-Gravenkoop anderzijds