Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X060v_304_1 B NH_G_X048v_304_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 60v, nr. 303 (1326 juli 26-aug. 15, blijkbaar naar het origineel).
Opschrift:

Idem.a

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 48v, nr. 297 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.b

In de marge, door andere hand: Traiectum.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 104. – Berkelbach van der Sprenkel, Reg. biss. Utrecht, p. 72-73, nr. 180 (beide de gevidimeerde oorkonde van 30 mei 1310).

Dit vidimus van Arnoud proost van Koningsveld is ongedateerd. Als datum ante quem geldt het moment van inschrijving in het register A, af te leiden van de aldaar omringende oorkonden; als datum post quem het overlijden op 28 mei 1317 van bisschop Guido, die op het moment van uitvaardiging niet meer in leven was. Deze laatste datering kan niet scherper worden gesteld aan de hand van de proosten van Koningsveld: toen op 30 mei 1310 de gevidimeerde oorkonde van bisschop Guido en graaf Willem III werd uitgevaardigd was ene heer Jan als zodanig in functie (Drossaers, Archieven Delftse statenkloosters, Koningsveld reg. nrs. 56, 58, 59, 66, 69, 73), welke op 1 maart 1315 voor het laatst wordt genoemd (ibid., reg. nr. 79); proost Arnoud wordt vermeld vanaf 14 juli 1321 (ibid., reg. nr. 84, alsmede de nrs. 86 en 87, uit 1322 en 1323)

Vgl. nr. NH 303.

Alle die ghene die dezen brief zullen zien of horen lezen maken wi Aernt, bi der ghenaden Goets proest van Conincs velt, kenlike mit onsen zeghel die hier an ghehanghen is dat wi ghesien hebben letteren edelre lude als ons eersaems vaders heren Guyen, bi der ghenaden Gods wilneer bisscop tUtrecht, daer God die ziele of hebben moet, ende eens edels princhen des graven Willaemsc van Henegouwend, van Hollande, onghemenct in allen manieren in dezen woerden.

Wi Guye, bider ghenaden Gods bisscop van Utrecht, ende wi Willaemf grave van Henegouweng, van Hollandh etc. maken cond ende kenlic allen den ghenen die dezen brief zullen sien of horen lezen dat up ons ghebleven sien hair Ghizebrechti, onse capelaen van onser capelle tUtrecht die staet an Sinte Marien kerke, van eere zide ende heren Willaem van Naeltwijcj k, ridder, van der ander zide, als van dienl goede dat die Poel gheheten is ende gheleghen is in die parrochie van Naeldwijcm, dat onse ouderen gheghevenn hebben ter capellen van Utrecht vri alsoe als die hantvesten spreken die die grave Dieric, daer God die ziele of hebben moet, daer op ghegheven heft, ende die voernoemde her Willaem ino pachte hadde van onser capelle, daer tuistp of was tusken heren Ghizebrechtq onsen capelaen ende heren Willaem voernoemd, dat wi verclaerd hebben in dezer maniere dat die voernoemd her Willaem ende sine nacomelinghen gheven zullen jaerlix heren Ghizebrechter ende zinen nacomelinghen twintich pond Hollandses penninghe, enen goede conincs Tornoysent te rekenenu voer achte penninghe ofte paymentv daer jeghen vries ghelts, die ene helfte totw Voerscoterx marct ofte binnen eere maent daer na ende die ander helfte totey Valkenburgherz marct ofte binnen eenre maent daer na, onbegrepen in zulken voerwaerden: betaelde heer Willaema' voernoemd ofte zine nacomelinghe dienb' voerscreven heren Ghizebrechtec' ofte zinen nacomelinghen diend' voerghenoemdene' pacht niet binnen dien voersproken tiden mit panden of mit penninghen, zoe zoude die bode die comen ware als dien pacht te manen up heren Willaemsf' cost legghen ontieng' male dat die pacht betaelth' ware vol ende al.

Ende omme dat wi willen dat onse segghen vaste ende stadei' blive, zo hebben wi Guyj', bi der ghenaden Gods bisscop tUtrecht, ende wi Willaem grave van Henegouwenk' etc. voerghenoemd dese letteren bezeghelt mit onsen zeghelen. Ende wi deken ende tghemene capitel van Sinte Marien tUtrecht ende wi Willaem van Naeldwijc, ridder, lien dat bi onsen consent ende onsen wille deze voerscrevene voerwaerden ghemaket sien. Ende wi deken ende tghemene capittel voernoemd beloven heren Willaem van Naeldwijc voers. ende sinen nacomelinghen, wart dat sijs te doene hadden, die hantveste van grave Dieric te toeghen zo waer si hem orbaerlic waren bi onsen bode ende up haren cost. Ende up dat dit vaste ende ghestade zie, zoe hebben wi deken ende tghemene capittel van Sinte Marienl' tUtrecht ende Willaem van Naeldwijc, ridder voerghenoemdm', dezen brief bezeghelt mit onsen zeghelen. Ende ic Willaem van Naelwijcn', ridder, hebbe ghebeden enen edelen man heren Nyclaiso' here van Putte, minen lieven neve, dezen brief te bezeghelen als een orkonde. Ghegheven in denp' Haghe int jaer ons Heren M CCC ende tiene des zaterdaghes na ons Heren Hemelvaerd.

 

q' Ista littera est sub Enghelbertor'.

a
nl. het goed De Poel te Naaldwijk, genoemd in het opschrift boven de in het register voorafgaande oorkonde nr. NH 303 A.
b
nl. het goed De Poel te Naaldwijk, genoemd in het opschrift boven de in het register voorafgaande oorkonde nr. NH 303 B.
c
Will. B.
d
Heneg. A; Heynn. B.
e
Holl. AB.
f
Will. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
g
Heneg. A; Heynn. B.
h
Holl. AB.
i
Ghisebrecht B.
j
Naeldwijc B.
k
hier va, geëxpungeerd B.
l
den B.
m
Naeldwijc B.
n
gheven B.
o
te B.
p
twist B.
q
Ghisebrecht B.
r
Ghisebrecht B.
s
Holl. AB.
t
T'noysen A; Toirnoyse B.
u
reken B.
v
tpayement B.
w
te B.
x
Voerscot' A; Voirscot' B.
y
te B.
z
Valkenburgh. A; Valkenb. B.
a'
W. AB.
b'
den B.
c'
Ghizeb. A; Ghisebr. B.
d'
den B.
e'
voirnoemden B.
f'
Will. AB.
g'
toet dien B.
h'
in de woorden pacht betaelt de t van het eerste woord en de b van het tweede verdwenen onder een inktvlek A.
i'
ghestade B.
j'
Guye B.
k'
Heneg. A; Heynn' gouwen B.
l'
i uit e B.
m'
voir noemt B.
n'
Naeldwijc B.
o'
Niclays B.
p'
die B.
q'
het volgende door andere hand A.
r'
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Arnoud, proost van Koningsveld
Destinataris: deken en kapittel van Sint Marie te Utecht en Willem van Naaldwijk