Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X065r_333_1 B NH_G_X052v_333_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 65r, nr. 332 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende trecht vanden heergewaden.

Aan het eind van de tekst een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 52v, nr. 325 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Den biscop van Zuyden.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 408

Wi Willaema grave van Hennegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi eenen eersommen vader in Gode, onsen lieven ende ghetrouwen den biscop van Zuden, hier voirmaels ghegheven hebben die hereghewade van allen onsen mannen van Hollandc ende tote Hollandd behoren, wonen si binnen onsen lande van Hollande jof dair buten, uyt ghenomen onsen mannen van Zeelandf, behouden hoirs rechts. Ende die hereghewade na den Hollandseg rechte vermoeden wi dat is tien pond Hollandsh van elken manne die sijn goed ontfaet, jof die waerde van den renten van enen jare van den goede dat hi ontfaet, ten sie dat yemant met onsen brieve betoghen mochte jof met onsen trouwen mannen dat hi van der hereghewade anders recht hebbe, jof dat hi anders recht met vonnesse voir ons bedinghen mochte; ende uytghenomen alle huse die men van ons houd: daer en zal men ghene renten of gheven, ten sie huse die te renten staen ende men pleghet te verhuren. Ende want elci man sculdich ware sine hereghewade met him te brenghen als hi sijn goed ontfenghej, ende wi hem k hoir goed noedel weygheren jof versumen laten omme dat si die hereghewade niet ghereedem en hebben, zo hebben wi groete croninghe van den biscop voirs. alzo dat onse manne hoir hereghewade die wi also verbeyden niet betalen en willen; waer omme wi ombieden allen onsen baliuwen ende rechteren van onsen lande dat si den biscop voirs. of sinen boden so waer alsulke hereghewade tachter es nu, jof hier namaels wesen zal, in panden ende hebben doen van onsen mannen die onder ons wonen jof dien hair goed in onsen lande leghet. Ende zo waer him enighe hereghewade tachter es jof tachter wert van onsen manne die buten onsen lande wonen ende en gheen goed in onsen lande eno hebben, zoe gheven wi him p mactq die hereghewade in te manen, op ter buren, te behouden ende te eyschen van elken man diese sculdich es, ghelike sijns zelves goede, voir elken rechter, hi sie gheestelijc jof waerlijc.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des woendaghes voir sinte Thomaes dach int jaer ons Herens dusent drie hondert zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Symonemt de Benthemu, abbatem de Middelburchv, Iohannemw de Pollanenx, Mathijsy Renghers f.z endea' Enghelbrechtb'.

a
Will. AB.
b
Henn. A; van Hennegouwen ontbr. B.
c
Holl. AB.
d
Holl. B.
e
Holl. AB.
f
Zeel. B.
g
Holl. AB.
h
Holl. AB.
i
eclc, de eerste c geëxpungeerd B.
j
t bovengeschreven B.
k
hier noede A (wel overtollig gezien de aanvulling twee woorden verder); ontbr. B.
l
bovengeschreven AB; in eerste instantie vóór goed, daarna erna B.
m
rede B.
n
verbeterd uit des B.
o
ontbr. B.
p
hier die B.
q
macht B.
r
die B.
s
ons Heren ontbr. B.
t
Sy A.
u
Benth. B; Benten B.
v
Midd. AB.
w
Io AB.
x
Poll. B.
y
Mathiam B.
z
filium Reyghers i.p.v. Renghers f. B.
a'
et B.
b'
Enghelbr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop van Zuden