Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X066v_339_1 B NH_G_X053v_339_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 66v, nr. 338 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 53v, nr. 331 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Here Zander van Hoekelen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 431.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlicc etc. dat wi macht ghegheven hebbend ende machte gheven met desen brieve enen eersamen vader in Goede, heren Jacob bi der ghenadenf Gods biscop van Zuden, onsen lieven ende ghetrouwen vrient, te gheven heren Sander van Hoekeleng, sinen capellaen, die eerste kerke die ons verscinet of open wordet met rechte in onser heerscap ende lande van Hollandh die toit onseri collacie behoirt ende dair heren Sander mede gheholpen es, uut ghenomen alsulke brieve als wi voirmaels ghegheven hebben in desen manieren sprekende op die vacaturenj van onsen kerken voirscreven; ende die collacie die die biscop van Zuden voirs. heren Sander voirscreven als si vallet van onserk weghen doen zal, die stadinghe wi puerlike om Gods wille ende om bede onser liever nichten der gravinnen van Ghelren, ende houdense stade gheliker wijs of wise hem selve ghegheven hadden.

In orconde des brieves beseghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voer sinte Marien Magdalenen dach int jaer ons Herenl Mo CCCo zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliterm.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
ende kenlic ontbr. B.
d
de inkt van de letters he vrijwel verdwenen A.
e
ontbr. B.
f
de inkt van de letters na vrijwel verdwenen A.
g
Hoekelē A; Hokelē B.
h
Holl. AB.
i
tonser i.p.v. toit onser B.
j
r gecorrigeerd B.
k
onsen B.
l
ons Heren ontbr. B.
m
de inkt van het laatste deel van het woord vrijwel verdwenen A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob, bisschop van Zuden