Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X067v_351_1 B NH_G_X055r_351_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 67v, nr. 350 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 55r, nr. 343 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Janne van Polanen, Mathijs Reyghersa z., Willem van Duvenvoirde, Airnt van Dorpe, Jan van Rosenburch, Willemb den Moilnaerc etc.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 435.

Met het over berch refereert de graaf blijkbaar aan een reis naar Italië.

Wi Willaemd grave van Heynnegouwene etc. maken cond allen ludenf dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe graven van Heynnegouweng ende van Hollandh gheloven met goederi trouwen onsen lieven ende ghetrouwen luden ende knapen alse Janne van Polanenj, Mathisek Renghersl sone, Willaemm van Duvenvoirde, Arndn van den Dorpe, Janneo van Rosenburchp, Willaemq den Moelnairr, Jan sherens Gillijst sone ende Enghebrechtu van Voirscotenv ende hore erfnamen van alre scult die wi him sculdich sien endew van alre borchtochte die si voir ons ghedaen hebben toitx desen daghe toe, of doen zullen die wile dat wi buten lande y over berch sien, van onsen weghenz scadeloes quiten ende tontheffen, sonder hore cost.

In orkonde etc. Ghegheven toita' Dordrechtb' des manendaghes na sinte Jacops dach int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintichc'.

a
Reygh's B.
b
Will. B.
c
Moiln' B.
d
Will. AB.
e
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Heynn. AB.
h
Holl. AB.
i
goeden B.
j
Pollan. B.
k
Mathijs B.
l
Reyghers B.
m
Will. AB.
n
Aernd B.
o
Jan, de J uit v B.
p
o onduidelijk A.
q
Will. AB.
r
e uit i A; Moilnaer B.
s
heren B.
t
Gijlijs B.
u
r gecorrigeerd A; Enghebr. B.
v
Voirscott' B.
w
d gecorrigeerd A.
x
te B.
y
hier sijn, doorgestreept A.
z
w uit een uitgeveegde bovenschacht A.
a'
te B.
b'
Dordr. AB.
c'
XXVIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Polanen, Mathijs Rengersz. , Willem van Duivenvoorde, Arnoud van den Dorp, Jan van Rozenburg, Willem de Molenaar, Jan heer Gillisz. en Engebrecht van Voorschoten