Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X068r_356_1 B NH_G_X055v_356_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 68r, nr. 355 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 55v, nr. 348 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Engebrechta van Voirschoten ende Alijd van Barendrechtb.

In de marge vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 443-444.

Vgl. de omringende nrs. NH 354, 355 en 357.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horen lesen maken wi cond Enghebrechtc van Voirscotend ende Alijd van Barendrechte dat wi over een ghedraghen sien: wair dat sake dat ic Enghebrecht voirs. langher te live bleve danf Alijd mijn wijf voirnoemd, so souden hair erfnamen van mij of ghaen met alsulken goede als si an mi brochte in huwelic, ende met haren clederen, clenoden dat tote horen live behoirde alsulc als sijt dan hadde, sonder enighe scout te ghelden; ende wair dat sake dat ic Enghebrecht storve voir Alijdg mijn wijf voirscrevenh, so soude ic Alijd vrilic of ghaen van Enghebrechtsi erfnamen sonder enighe scout te gheldene met minen goede dat ic in huwelike an hem brochte, ende met minen clederen, clenodenj alsek voirscreven es; ende alsulc goid als Enghebrecht an mi brochte in huwelic ende seder ghecoft hebben ende copen zullen, dair an en zel ic Alijd noch mijn erfnamen ghene delinghe doen jeghen Enghebrecht noch jeghens sinen erfnamen: dair sullen si gheheelike ende al mede of ghaen, ende dair bi so zullen si ghelden alle scout die wi sculdich sien.

In orkonde etc. Ende in meerel sekerheide of yemant van onser beyder erfnamen dese stucken in breken wilde, so hebben wi ghebeden ende bidden onsen lieven here den grave dat hi hier op sine opene brief gheven wille in vestenesse ende in sekerheden dat dese stucken van ons ende van onser beyder erfnamen vast ende wel ghehouden worden. Ghegheven des donresdaghes na sinte Barthomeusm dach int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

a
Enghebr. B.
b
Barendr. B.
c
Enghebr. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
d
Voirscot' B.
e
Barendr. B.
f
dat A.
g
Aliden B.
h
ontbr. B.
i
Enghebr. AB.
j
volgorde: clenoden clederen B.
k
alst B.
l
merer B.
m
B'tholomeus AB.
Oorkonder: Engebrecht van Voorschoten en Aleid van Barendrecht, echtelieden
Destinataris: (overeenkomst)