Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X068v_359_1 B NH_G_X056r_359_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 68v, nr. 358 (primaire registratie).

De tekst is doorgehaald.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 56r, nr. 351 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

De tekst is doorgehaald, en niet voorzien van een volgnummer.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Gheret Alewijns zone van Leyden, onse c knaped, sine vier morghen eyghens lands die hi cofte jeghens Ghizebrechte van Leyderdorpe, legghende int ambocht van Leyderdorpef op die zuytzide van Ghizebrechtsg woninghe ende boemgaerd voirseit ende streckende metten west ende in den Rijn, ons up ghedraghen hevet, ende wi hebbense him weder verleenth toit enen rechten erfliene in manieren dat men dit land sel an spreken ten seven: gheven si Gheret voirs. dieni eyghendom, zoe zel hien dair op draghen tonser behoef; gheven si ons dien eyghendom, soe selt Gheret voirs. ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houdenj in erfliene alze voirscreven es, mar ymmerk te comen op den jongheren manhoeft voir op douder wijf hoeft dair zi beyde even na sien. Ende wert ons die eyghendom ghegheven, soe sel Gheret voirs. ons gheven dienl brief die scepen van Leyden bezeghelt hebben dair Ghizebrechtsm borghen voirs. mede beloeft hebben gherede voirscreven dertich pond Hollandsn, wair dat him die eyghendom niet ghegheven en worde; ende die souden wi doen innen ende dair of selve die ene helfte behouden ende die andre helfte gherede gheven.

In oirkonde desen brieve bezeghelt med onsen zeghelo. Ghevenp ten Vyrsteq des sonnendaghes na sente Victorsr dach int jaer ons Heren dusend driehondert zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, magistrum Heynricums de Gheldenake, dominum Iohannemt de Leyden capellanum et Willelmumu camerarium.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
hier en in de volgende twee regels om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
d
volgorde: onse knape van Leyden B.
e
Ghizebrehct A; Ghisebr. B.
f
Leyderd. B.
g
Ghisebrects B.
h
verkent AB.
i
den B.
j
u bovengeschreven A.
k
y blijkbaar verbeterd uit i A.
l
den B.
m
Ghizebrecht A; Ghisebr. B.
n
Holl. AB.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
p
Ghegheven B.
q
de s gecorrigeerd B.
r
Victoirs B.
s
Heynr. A.
t
Io A; Petr. B.
u
Will'm A; Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. van Leiden, knaap