Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X070r_372_1 NH_K_X070v_372_2 B NH_G_X057v_372_1 NH_G_X058r_372_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 70r-70v, nr. 371 (primaire registratie).
Opschrift:

Rotterdam.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 57v-58r, nr. 363 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Rotterdamme.

In de marge, door andere hand: Rotterdammea.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 463-464.

Wi Willaemb grave van Heinnegouwenc, van Hollandd etc. maken cond etc. dat wi onsen luden van Rotterdamme wonende in onse ambochte een recht ghegheven hebben daghelix in onsen ambochte aldaire bi te rechten, in manieren als hier nae ghescrevenf staet.

1. In den eersten zal onse scoute van Rotterdammeg bi rade ons balius van Scielandh kiesen zeven ghesuoren uyt onsen ambochte voirs., ende die sullen boeten coeren mid onsen baliuy ende med onsen scoute voirscreven van straten, van steghen, van viere, van lichte, van hoelen, van waenre maete, van waenre ghewichte, behouden onser ervenessei; ende van der havene te makene, uyt ghenomen dat onse welgheboren heemraed ane hem trecket.

2. Voird selmen gaste rechten overwersj nacht bi vondnesse diere ghesuoren; ende dair si rechts begheren up enen bureman die niet toit huys en ware, zoe soude die claghe ghaen toit elken viertien daghe tote dien dat hi verwonnen ware. Ende wie sinen dach niet en helde, die verboirde toit elken daghe twie scellinghe ende tote den utersten daghe tien scellinghe.

3. Wat coemanscip jof voirwairde jof gheloefte men makede in onsen ambochte voirscreven, ende men verplecht voir den rechter ende twien ghesuoren jof meer, dair brieve of zien, dat sal die baeliu uyt doen panden in al onse baeliuscip van Scieland.

4. Voird alle die ghene die wonachtich sien in onser baeliuscip van Scielandk ende ghegoet sijn, diene sullen dair ghene gaste wesen.

5. Zoe wie enen knijfl jof zuaert jof mortwapen trecket, die verbuertm een pond; ende vecht hiere mede, hi verbuerde drie pond.

6. Wie dat vechtelic maket bi nachte die verbuerde een pond, alse verre als hi ghewonnen woird voir den ghesuoren; ende dat bedrach zal doen die rechter med twien buremannen die hier toe neemt, ende dair op sullen die ghesuoren wisen.

7. Voird alle vechteliken die dair binnen vallen die sullen die partien onderlanghe versoenen binnen zes weken nae dien dat die wonden ghenesen zijn; ende en doen sijs niet, zoe macht onse baeliu jof onse rechter metten ghesuoren die ghene partien sien zoenen als si willen. Ende wie tote diere zoene niet en quame als ment hem te weten dede, sonder arghenlist, die verbuerde tien pond; nochtien zoe sal die zoene voird gaen.

8. Alle vechtelic dair ghene wonden en sien, sullen die boeten wesen tien scellinghe. Ende soe wie den anderen wont, die zal verbueren drie pond.

9. Soe wie ene kenninghe dinghet ane den rechter ende ane die ghesuoren ende dair in bevallet, die verbuert een pond; ende dair uyt zal die rechter hebben twie scellinghe.

10. Wie die ghesuoren wederseyt, die verbuerdeo jeghens elken een pond ende jeghens ons alze vele alse jeghens alle die ghesuoren.

11. Voird zoe moeghen twie ghesuoren vrede nemen ghelike den baeliu jof den rechter; ende diep vrede sullen si brenghen an onsen baeliu jof ane onsen rechter.

Ende ditq voirscreven recht hebben wi hem ghegheven behoudenlike onsen steden haren hantvesten die si hebben van ons ende van onsen ouders graven van Hollandr; ende dit recht zal ghedurens tote onsent wedersegghen.

In oirkonde desen brieve bezegheld mid onsen zeghelenu. Ghegheven totev Sinte Gheerdenberghew op sinte Jacobs dach int jaer ons Heren dusent drie hondert achte ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willaemx camerlinc, Mathiam, Enghebrechty et Arnoudez de Dorpa'.

a
Rott'damme B.
b
Will. B.
c
Heinn. A.
d
Holl. A; van Heinnegouwen van Holland ontbr. B.
e
de eerste letter uit d B.
f
bescreven B.
g
Rott'dam B.
h
Sciel. B.
i
r onduidelijk vanwege een correctie A.
j
aldus AB, w onduidelijk A; lees overdwers.
k
Sciel. B.
l
kijnf A.
m
vebuert A; verboirt B.
n
vectelike B; gecorrigeerd door andere hand AB.
o
verboirt B.
p
dien B.
q
t door andere hand verbeterd uit e A.
r
Holl. AB.
s
duren B.
t
tonsen i.p.v. tote onsen B.
u
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghelen B.
v
te B.
w
Gheerdenberg' B.
x
Will. AB.
y
Enghebr. A; Enghelb. B.
z
Arnoldum B.
a'
Dorpe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: lieden van Rotterdam woonachtig in het grafelijk ambacht