Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X070v_373_1 B NH_G_X058r_373_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 70v, nr. 372 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 58r, nr. 364 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan Airnt Smeets z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 468.

In de datering is sprake van sinte Mairtijns dach, zonder toevoeging. Dat hiermee sint Maarten in de winter (11 november) wordt bedoeld en niet sint Maarten in de zomer (4 juli, leidend tot een datum van 7 juli) – wat, gezien de datum van de in het register voorafgaande oorkonde, niet volstrekt uitgesloten is – wordt zowel bewezen door het itinerarium van graaf Willem III (op 7 juli was hij in Henegouwen), als door de titel 'heer' van Willem van Duivenvoorde; deze is waarschijnlijk tijdens de slag van Cassel (23 augustus 1328) tot ridder geslagen.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieslandc maken cond allen ludend dat wie meister Janne Arnoutsf Smetsg sone, den leydecker, ghenomen hebben onsen leydecker te wesen in Northollandh ende in Zuuthollandi, in manieren dat hi alle onse huze die dair binnen gheleghen sien decken ende stoppen zal med onser stoffen, mid leyen ende med loede, zoe wair des te doene es; ende dair of sullen wi hem gheven sinen cost tere wilen dat hi stoppet jof decket, ende een paer cleder te Paesken, ende vijf pond Hollanschej, diene helfte te Paesken ende die ander helfte te Bamisse. Waer oec dat wi enich nieuk werchl te doene hadden dair wien toe begheerden, soe soude hi ons dienen omme sulke dachhuren alse weseliken ware ende ons ander lude dienden. Ende onbieden onsen rentemeyster van Northollandm die nu es jof naemaels wesen zal dat hi Janne voirs. dese cleder ende dese vijf pond Hollandsn gheveo alse voirscrevenp es, ende des neneq lait; dit sal gheduren tonsen weder segghen.

Ghegheven in die Haghe des donresdaghes nae sinte Mairtijnsr dach int jaer ons Heren M° CCC achts ende twinticht.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Willelmumu de Duvenvoirde et Enghebrechtv receptorem.

a
Will. B.
b
Heynn. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
Aernt B.
g
Smeets B.
h
Northoll. A; Noirtholl. B.
i
Zuytholl. B.
j
Holl. B.
k
nu B.
l
werc B.
m
Northol. A; Noirtholl. B.
n
Holl. AB.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
voirsceven A.
q
niene B.
r
Martijns B.
s
ach door andere hand, op rasuur A.
t
XXVIIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
u
Will. AB.
v
Enghebr. A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Jan Arnoud Smeetsz., leidekker